1. بررسی پدیدارشناسانۀ آگاهی زنان متأهل از فرزندآوری

سعیده میرابی؛ حسین میرزائی؛ غلامرضا حسنی درمیان

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.116833.1683

چکیده
  از پرسش‌های اساسی جمعیت‌شناسان و جامعه‌شناسان این است که چرا میزان باروری در چند سدۀ اخیر کاهش پیدا کرده است. صاحب‌نظران، عواملی مختلفی را دلیل تغییر در رفتار باروری انسان سدۀ 20 و 21 ‌می‌‎دانند. پرسش اساسی این است که آگاهی انسان مدرن نسبت به فرزندآوری چه تغییری کرده است و او چه برداشتی از فرزندآوری دارد. ایران ازجمله کشورهایی است ...  بیشتر