خانواده و جنسیت
1. خستگی و رضایت ناشی از شفقت‌ورزی: تجربۀ مادران مراقب فرزند توانخواه

اعظم نقوی؛ فهیمه زمانی فروشانی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 21-34

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.114021.1557

چکیده
  مراقبان خانگی در تمام دنیا در کنار متخصصان نظام سلامت از بیماران مراقبت می‌کنند؛ اما برای این مراقبت حقوقی دریافت نمی‌کنند و در بیشتر موارد نیازهای آنها نادیده گرفته می‌‌شود. هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ تجربۀ مادران دارای فرزند توانخواه از خستگی یا رضایت ناشی از شفقت‌ورزی است. روش انجام این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون براون و کلارک ...  بیشتر