فرهنگ
1. بررسی رابطۀ میزان دموکراسی و احساس شادمانی؛ مطالعۀ مقطعی - ملی

رضا عظیمی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 155-168

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.116229.1655

چکیده
  مطالعۀ حاضر نقش دموکراسی را بر میزان احساس شادمانی ‌بررسی می‌کند. این مطالعه، بررسی در سطح کلان و به‌صورت مقطعی - عرضی است. داده‌ها برای 145 کشور از مجموعه داده‌های گوناگون گردآوری شده‌اند. شیوۀ مطالعه تحلیل ثانویه است. رویکرد مطالعه نوعی تنظریۀ تلفیقی است که همزمان با نقش دموکراسی، عامل توسعۀ اقتصادی و نابرابری را نیز در بررسی میزان ...  بیشتر