فرهنگ
1. مدرنیته و صورت‌بندی گفتمانی سیاست فرهنگی: تحلیل گفتمان سیاست فرهنگی دولتی در ایران (1285 هـ. ش. تا به امروز)

کمال خالق پناه؛ علی سنائی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 57-74

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.117605.1716

چکیده
  هدف این مقاله واکاوی گفتمان سیاست فرهنگی در ایران است. نقطۀ آغاز این امر، رویارویی ایرانیان با مدرنیته بود. رویارویی نظامی ایران با مدرنیته و پی‌بردن به عقب‌ماندگی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مقایسه با اروپا، گفتمان‌های متنوعی را در جهت پاسخگویی به سؤال «چرا عقب افتاده‌ایم؟» پدید آورد و تلاش‌هایی مبتنی بر دولت - ملت‌سازی ...  بیشتر