1. بررسی درک و تصور کشاورزان از بحران دریاچۀ ارومیه با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای

محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ نرمین نیکدل

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.117790.1728

چکیده
  زندگی کشاورزی و کشاورزان به آب وابسته است و چنانچه در آن بحرانی ایجاد شود، دامنۀ آن ساختارهای کلان اجتماعی را با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌کند؛ با این حال، کشاورزی به‌طور همزمان قربانی و متهم اصلی در ایجاد بحران آب در جهان شناخته می‌شود. پژوهش حاضر به‌دنبال بررسی درک کشاورزان از چگونگی شکل‌گیری و تداوم و رویارویی آنها با یکی ...  بیشتر