1. هویت بیماری در رویارویی با شبکه‎‌های جدید اطلاعاتی: بررسی موردی زنان مبتلا به سرطان سینه

عادله فیضی؛ رضا همتی؛ مهستی علیزاده

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.118061.1737

چکیده
  برای زنان مبتلا به سرطان سینه دنیای مجازی به مکانی تبدیل شده است که در آن با تعامل و گفتگو هویت جدید خود را کشف می‌کنند؛ بنابراین، این پژوهش میان زنان مبتلا به سرطان سینه در بیمارستان‌های شهید قاضی و بین‌المللی تبریز به‌صورت کیفی و بر پایۀ راهبرد نظریۀ زمینه‌ای با گروه نمونۀ 20 نفر انجام شده است. هدف، بررسی این مسئله است که زنان مبتلا ...  بیشتر