مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل تطبیقی - فازی شرایط علی و بسترهای نهادی - اجتماعی رقابت‌پذیری بین کشورهای نوظهور اقتصادی

مهدی مالمیر

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 83-106

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.119859.1818

چکیده
  رقابت به‌منزلۀ یکی از اشکال تعامل اجتماعی که بین طیف تضاد - همکاری قرار دارد، زمانی به کنش مفید و سازندۀ اجتماعی تبدیل می‌شود که خصلت همکارانه داشته باشد. شکل‌گیری رقابت مفید، مؤثر و مبتنی بر همکاری در جامعه، به شرایط و زمینه‌‌های مساعد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی منوط است. در این مقاله با استفاده از روش کیفی – تطبیقی، ...  بیشتر