مسائل اجتماعی ایران
1. درک و فهم پدیدۀ کولبری در شهرستان بانه

اکبر زارع شاه آبادی؛ آرزو محمدی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 135-154

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.120921.1851

چکیده
  هدف این مطالعه، درک و تفسیر مردم از پدیدۀ کولبری در شهرستان بانه و رویکرد آن کیفی است. داده‌ها ازطریق مصاحبۀ نیم‌‌ساختاریافته و عمیق گردآوری شده‌اند. با کمک روش نمونه‌گیری هدفمند با 27 نفر از مطلعان کلیدی مصاحبه شد تا اشباع نظری حاصل شود؛ درنهایت، داده‌ها با روش نظریۀ زمینه‌ای تحلیل و در قالب 34 مفهوم اساسی و 7 مقولۀ عمده (اقتصاد ...  بیشتر