1. واکاوی جامعه‌شناختی بسترهای فلات‌زدگی شغلی اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های ایران برمبنای نظریۀ زمینه‌ای

آرمان حیدری؛ سید صمد بهشتی؛ مرضیه شهریاری؛ عبدالرضا نواح

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 95-122

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.109893.1328

چکیده
  فلات‌‌زدگی شغلی، به معنی ارتقانداشتن و نبود تنوع و چالش در شغل، وضعیتی عینی - ذهنی است که میزان و نوع آن بین گروه‌‌های مختلف درون جامعه متفاوت است و از توانایی‌های فردی، ویژگی‌های سازمانی، امتیازات و فرصت‌های عینی در دسترس افراد و تصورات ذهنی آنان از این فرصت‌ها تأثیر می‌گیرد. هدف مقالۀ حاضر، تحلیل جامعه‌شناختیِ پتانسیلِ فلات‌زدگی ...  بیشتر