مسائل اجتماعی ایران
1. عملکرد کودکان در فعالیت‌های مشارکتی محیط‌زیستی؛ موردکاوی محلۀ سنبلستان اصفهان

مهری شاه زیدی؛ خدیجه سفیری؛ حسین ایمانی جاجرمی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 151-173

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.125284.1993

چکیده
  مطابق ادعای ایده‌پردازان جامعۀ ایرانی، مشارکت اجتماعی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مسائل مربوط به توسعۀ ایران است. اگر گام نخست نهادینه‌کردن مشارکت را تمرین آن بدانیم، باید بپذیریم که کودکان بهترین گروهی هستند که می‌توانند مشارکت را تمرین کنند و در خانواده و جامعه اشاعه دهند؛ ازاین‌رو، این پژوهش به مبحث مشارکت کودکان پرداخته ...  بیشتر