1. روش های تحقیق ترکیبی به عنوان سومین جنبش روش شناختی: مبانی نظری و اصول عملی

احمد محمدپور؛ رسول صادقی؛ مهدی رضایی

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 77-100

چکیده
  تحقیق با روش‫های ترکیبی، متأخرترین جهت‫گیری روش‫شناختی در علوم اجتماعی‎ـ رفتاری معاصر است، که به دنبال دوره‫ای نسبتاً طولانی از مناقشه‏های بین دو رویکرد پارادایمی کمّی‫گرا و کیفی‫گرا، ظهور پیدا کرده است. این نوع تحقیق که از نظر فلسفی مبتنی بر رویکرد پراگماتیسم است، با تاکید بر همگرایی پارادایمی و اجتناب از موضع‫گیری‫های ...  بیشتر