دوره 33 (1401)
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
مسائل اجتماعی ایران
تحلیل تطبیقی - تاریخی تجربۀ شکست پروژۀ نوسازی در ایران دورۀ پهلوی اول (مقایسه با ترکیه در دورۀ آتاترک با کاربست فن جبر بولی)

آرش حسن پور؛ وحید حسن پور؛ مجید کافی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 63-90

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.109331.1298

چکیده
  موضوع اصلی این مقاله، بررسی دلایل و عوامل شکست پروژة نوسازی در ایران دورة پهلوی است. هدف، مقایسة نوسازی اجتماعی به معنی گسست از جامعة سنتی و ایجاد جامعه‏ای متفاوت بر پایة فناوری پیشرفته و حاکمیت علم ابزاری، نگرشی عقلانی به زندگی و برخورداری از رهیافتی غیردینی در روابط اجتماعی در جامعة ایران پیش از انقلاب و ترکیه در همان دوره است. ...  بیشتر