فرهنگ
1. سازه‏ های اثرگذار بر رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی خانوارهای بخش مرکزی شهرستان نجف‏آباد: کاربرد الگویی ترکیبی

فاطمه سورانی؛ مصطفی احمدوند

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 155-174

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.112360.1453

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی و عوامل مؤثر بر آن در خانوارهای ساکن در بخش مرکزی شهرستان نجف‏آباد انجام شد. براساس جدول بارتلت و همکاران (2001)، 197 خانوار روستایی و 208 خانوار شهری به‌منزلۀ نمونۀ آماری تعیین و به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای با انتساب متناسب پیمایش شدند. نتایج نشان‌دهندۀ نکویی برازش ترکیب دو نظریۀ ...  بیشتر