مسائل اجتماعی ایران
1. شکاف اجتماعی و عوامل موثر بر آن

داود پرچمی؛ فاطمه درخشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.125207.1991

چکیده
  شکاف اجتماعی، گسست و انشعاب بین افراد، نهادها و گروه‌های اجتماعی است که ریشه در منافع، ارزش ها و موقعیت آن ها دارد. این گسست می تواند منجر به شکل گیری گروه ها و نیروهای اجتماعی متعارض که برای اعضای خود هویت جمعی قائلند شود. شواهد تجربی و برخی گزارش ها بیانگر فراهم شدن زمینه بروز شکاف های اجتماعی مختلف در جامعه ماست. این مقاله به بررسی ...  بیشتر

فرهنگ
2. هویت دینی در جامعه ایرانی: مرور نظام‌مند مطالعات انجام شده (1380-1392)

علی قنبری برزیان؛ رضا همتی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 117-138

چکیده
            هویت دینی یکی از مهم‏ترین ابعاد هویت بوده که نقش تعیین کننده‏ای در هویت یابی افراد ایفا می‏کند و تقویت این بعد از هویت می‏تواند موجبات قوام سایر ابعاد و چالش در این حوزه می‏تواند زمینه‏ساز بحران در سایر ابعاد هویت شود. این ادعا مخصوصاً در جوامعی که دین رکن اساسی آن جامعه را تشکیل می‏دهد موضوعیت بیشتری ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان

آرمین امیر؛ زهرا ایروانی؛ ابراهیم حاجیانی

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 1-15

چکیده
            هویت قومی سطحی از هویت جمعی است که می‌تواند گروهی از افراد را که با یکدیگر اشتراکات جغرافیایی، زبانی، تاریخی، نژادی و مذهبی دارند ، را با هم همبسته و منسجم کند. مقاله حاضر با هدف بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان در میان دانشجویان دانشگاه‌های تهران و دانشگاه آمریکایی بیروت انجام شد. متغیر وابسته که به ...  بیشتر

رسانه
4. تلویزیون و هویت دینی (مطالعه­ موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران )

مهرداد کاظمیان؛ معصومه اشتیاقی؛ توحید علیزاده؛ محمد اسماعیل ریاحی

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 33-48

چکیده
        محمداسماعیل ریاحی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران *   توحید علیزاده، کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران   معصومه اشتیاقی، کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران   مهرداد کاظمیان، کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه مازندران     چکیده   با اذعان به نقش رسانه­ها در شکل دهی و ...  بیشتر

رسانه
5. بررسی نقش شبکه‌های سایبری بر هویت فرهنگی دانشجویان دانشگاه اصفهان سال تحصیلی 91-1390

نگین برات دستجردی

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 159-170

چکیده
              رشد سریع شبکه‏های سایبری دانشجویان را با اطلاعات و برنامه‏های متنوعی روبه رو ساخته و تغییرات گوناگونی در عرصه‏های مختلف زندگی آنان ایجاد کرده است که بدون تردید یکی از حوزه‏های تأثیر پذیر آن، هویت و فرهنگ است. لذا هدف اصلی از انجام پژوهش، بررسی نقش شبکه‏های سایبری بر هویت فرهنگی دانشجویان است. ...  بیشتر

رسانه
6. تبیین جامعه‌شناختی تأثیر شبکه­ اجتماعی فیس­بوک بر هویت قومی کاربران ترک در ایران

الهام کیخایی؛ صمد عدلی‌پور؛ مسعود کیانپور

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 67-84

چکیده
        از پدیده اینترنت­ و شبکه­های اجتماعی مجازی به‌عنوان مؤثر­ترین ابزار­های جهانی­شدن یاد می­شود. یکی از مهمترین ویژگی‌های شبکه­های اجتماعی مجازی که در مقولاتی نظیر مسائل قومی نقش در خور توجهی ایفا می‌کنند، نظارت‌پذیری بسیار اندک آنهاست؛ ­به‌‌طوری‌ که در مقایسه با سایر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی‌، ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. تحلیلی بر وضعیت هویت ملی و ابعاد ششگانه آن در بین شهروندان شهر اصفهان

یاسر رستگار؛ علی ربانی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف مقاله‌ حاضر، تبیین و تحلیل وضعیت هویت ملّی با تأکید بر ابعاد ششگانه آن، در بین ساکنان شهر اصفهان است. بدین منظور، پس از مطالعه‌ متون نظری مرتبط با مباحث هویت، ابعاد آن بررسی و چارچوب نظری مناسب انتخاب شد و با توجه به تحقیقات انجام شده در گذشته، شش بعد فرهنگی، زبانی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی و دینی به عنوان مهمترین ابعاد هویت ملی ...  بیشتر

فرهنگ
8. بررسی تاثیرات مصرف رسانه ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان

حسین هرسیج؛ رضا محموداوغلی؛ امید عیسی نژاد؛ محمودرضا رهبرقاضی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 75-92

چکیده
            هدف از نگارش این مقاله، بررسی رابطه میان تاثیرات مصرف رسانه ای بر روی هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان است. دانشجویان به لحاظ کاربرد ابزار رسانه‌ای در معرض تغییرات هویتی وسیعتری هستند که رفتار، کردار، طرز پوشش، مدگرایی و نوگرایی آنان، این تغیرات هویتی را نشان می دهد. درک بهتر تاثیر رسانه های ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
9. رابطه هویت دینی و سرمایه‌ی اجتماعی در بین مردم شهرکاشان

محمد گنجی؛ زهرا نعمت الهی؛ زهرا طاهری

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 123-144

چکیده
    این پژوهش به مطالعه و بررسی رابطه میان هویت دینی و سرمایه اجتماعی مردم شهرستان کاشان درسال 1387 می‌پردازد. جامعه آماری دراین پژوهش، مردم شهرکاشان است که تعدادآنهابراساس سرشماری سال 1385، 162136نفربوده وحجم نمونه براساس فرمول کوکران 383 نفر تعیین شده است.روش تحقیق پیمایشی است وبراساس ابزارپرسشنامه دارای روایی مبتنی برآلفای کرونباخ، ...  بیشتر