خانواده و جنسیت
1. مطالعه تجربه ایفای هم‌زمان نقش شغلی-خانوادگی در ماداران شاغل دارای فرزند خردسال

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ زینب حسینی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 109-134

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.113958.1549

چکیده
  این مقاله به تجربه زیسته زنان شاغل از ترکیب نقش‌‌های شغلی- خانوادگی می‌پردازد. مطالعه از نوع کیفی است و داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق با 28 زن شاغل دارای فرزند زیر ده سال در تهران جمع آوری شده است. یافته‌های این پژوهش در قالب دو مقوله هسته، - هشت خرده مضمون و 19 مفهوم است که از 580 عبارت استخراج شده است. یافته‌ها نشان داد مادران شاغل در این ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
2. بررسی تعارض های شغلی زنان شاغل در نظام دیوان سالاری ( مورد مطالعه: اداره‌های منتخب شهر همدان)

اسداله نقدی؛ خاطره ترکمان

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 219-231

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21714

چکیده
  نظام‌های دیوان‌سالاری از ارکان توسعۀ کشورها محسوب می‌شوند. برای کارآمدی این نظام، داشتن نیروی منابع انسانی از شروط لازم و بنیادین است. حضور زنان در سال‌های اخیر در سازمان‌ها روبه‌گسترش بوده است؛ اما در کنار گسترش مشارکت اجتماعی زنان ازجمله حضور در بازار کار و استخدام در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، تعارض‌های شغلی نیز ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
3. بررسی انگیزه‌های اشتغال درخارج از خانه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد تبریز

بهنام بشیری خطیبی؛ سیروس فخرایی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 205-216

چکیده
    مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با گرایش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه (در میان دانشجویان کارشناسی ارشد زن غیرشاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی ) ا نجام گرفته است. متغیرهای مستقل در این مقاله شامل (انگیزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و کلیشه‌های جنسیتی) است. متغیر وابسته نیز (گرایش زنان دانشجو ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. بررسی رابطه‌ی رفاه ‌اجتماعی و سرمایه‌ی ‌اجتماعی در شهر سنندج

جعفر هزار جریبی؛ احسان مردوخ روحانی

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 35-50

چکیده
        چکیده   در این مقاله رابطه‌ی رفاه ‌اجتماعی و مؤلفه­های آن با سرمایه‌‌ی اجتماعی در شهر سنندج بررسی شده ‌است. سرمایه‌ی ‌اجتماعی مجموعه‌ی منابع مادی و معنوی است که به فرد این امکان را می­دهد که روابط پایداری داشته‌باشد. رفاه ‌اجتماعی شامل شاخص‌های اصلی آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تغذیه، مسکن، اشتغال، ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. فرا تحلیل مطالعات انجام شده در حوزه مسایل اجتماعی ایران

سعید معیدفر؛ ستار پروین

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 135-151

چکیده
  طرح مساله: موضوع مسایل اجتماعی در دو دهه اخیر در محافل علمی ایران مورد توجه قرار گرفته است و در این راستاشناخت آن نیازمند تعمق و همفکری صاحبنظران می باشد ، فرا تحلیل مطالعات انجام شده می تواند به شناخت مسایلاجتماعی در ایران یاری رساند.روش: روش تحقیق این پژوهش کیفی و از نوع فرا تحلیل می باشد. این روش به معنای تحلیل تحلیل ها است و مهمترینروش ...  بیشتر