خانواده و جنسیت
1. ساختار و عملکرد خانوادگی در خانواده های تک همسری و چند همسری

مهناز فرهمند؛ زهره رضوانی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 135-154

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.114022.1556

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش ساختار خانواده بر عملکرد آن در خانواده های چند همسری و تک همسری در شهر زاهدان است. روش تحقیق از نوع پیمایش و چارچوب نظری ترکیبی از نظریات بلاد و ولف، بات و الگوی مک مستر است. جامعه آماری شامل کلیه خانواده های شهر زاهدان است. شیوه نمونه گیری برای خانواده های تک همسر نمونه گیری خوشه ای – چند مرحله ای (250نفر) ...  بیشتر