کلیدواژه‌ها = اعتماد اجتماعی
تبیین تأثیر دینداری و سرمایۀ اجتماعی بر رضایتمندی‌ سیاسی شهروندان شهر اصفهان

دوره 32، شماره 3، مهر 1400، صفحه 27-54

10.22108/jas.2020.121329.1863

هاجر صادقیان؛ حسین مسعودنیا؛ حمید نساج؛ محمودرضا رهبرقاضی


بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

دوره 25، شماره 4، آبان 1393، صفحه 1-16

سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ محمد حسین ابتکاری


تحلیل رابطه بین مصرف رسانه‌ای و میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 15-32

محمودرضا رهبرقاضی؛ رضا محمود اوغلی؛ زهرا صادقی نقدعلی؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده


بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی - روانی مؤثر بر آن

دوره 24، شماره 4، دی 1392، صفحه 189-210

سعید کارگر؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی


بررسی رابطه سرمایه ­اجتماعی و مصرف ­گرایی سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 24، شماره 1، تیر 1392، صفحه 37-53

سید جواد امام جمعه زاده؛ محمود رضا رهبر قاضی؛ سجاد محمود اوغلی؛ حسین روحانی؛ مسلم بیگی


بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل موثر بر آن

دوره 23، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 189-206

محمد باقر علیزاده اقدم


فراتحلیل مطالعات و تحقیقاتِ جنسیت و سرمایه اجتماعی

دوره 23، شماره 3، مهر 1391، صفحه 37-74

خدیجه سفیری؛ ذبیح اله صدفی


بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتماد اجتماعی دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مرند

دوره 23، شماره 3، مهر 1391، صفحه 167-184

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمود علمی؛ عبدالحسین ملکوتی دیزج یکان


پژوهشی دربارۀ بی تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد پژوهش: شهروندان تهرانی)

دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-22

علیرضا محسنی تبریزی؛ مجتبی صداقتی فرد


بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه

دوره 22، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 41-70

علیرضا محسنی تبریزی؛ سعید معیدفر؛ فاطمه گلابی


سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در مراکز شهرستانهای چهار محال بختیاری

دوره 21، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 97-122

محمود کتابی؛ مهدی ادیبی سده؛ وحید قاسمی؛ ستار صادقی ده چشمه


رابطه هویت دینی و سرمایه‌ی اجتماعی در بین مردم شهرکاشان

دوره 21، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 123-144

محمد گنجی؛ زهرا نعمت الهی؛ زهرا طاهری