خانواده و جنسیت
1. تفاوت نسلی مرتبط با نگرشهای جمعیت شناختی در ایران

یعقوب فروتن؛ خدیجه صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.121935.1880

چکیده
  این تحقیق به مطالعه و بررسی ملاحظات نسلی مرتبط با نگرشهای جمعیت شناختی در ایران می پردازد. اصولا، ضرورت و اهمیت این قبیل مطالعات و تحقیقات ریشه در روند فزاینده فرآیند موسوم به "تغییر شکل ویژگیهای جمعیت شناختی" دارد که از مهمترین نشانه های جوامع معاصر محسوب می گردد. در همین چارچوب، پرسش کلیدی تحقیق این است که آیا نگرشهای جمعیت ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
2. بررسی کیفی شکاف نسلی ارزشی بین مادران و دختران در مشهد با تأکید بر ارزش‌های دینی

علی ربانی خوراسگانی؛ عاطفه محمدزاده یزد

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 65-88

چکیده
        هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی شکاف نسلی ارزشی بین مادران و دختران با تأکید بر ارزش‌های دینی در شهر مشهد است. جامعه‌آماری مادران و دختران در شهر مشهد را در بر می‌گیرد که بر اساس سرشماری سال 1385، 1203476 نفر بوده‌اند . از میان دختران جوان 18 تا 29 ساله و والدین‌ آنها 30 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. روش تحقیق، کیفی بوده، ...  بیشتر

فرهنگ
3. سنجش وضعیت تفاوت نسل‌ها در ابژه‌های فرهنگی، اجتماعی (مطالعه موردی شهر کرمانشاه )

یعقوب احمدی؛ بیتا حامد

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 185-208

چکیده
         تحولات فنی و جمعیتی قرن نوزدهم و دهه‌های آغازین قرن بیستم، سبب گردیده که نسل جوان کنونی به سادگی گذشته، حاضر به پذیرش نقشهای اقتدارگرای گروههای اجتماعی و والدین و همچنین ارزشها، الگوها و قواعد رفتاری آنها نشود. حاصل این فرایند بروز نوعی تفاوت ارزشی، هنجاری و... بین نسل‌هاست که با تعابیری مختلفی از تفاوت و فاصله نسلی ...  بیشتر