مسائل اجتماعی ایران
1. دموکراسی و آموزش: آزمون دیدگاه‌های رقیب مطالعۀ تطبیقی داده‌های بینکشوری در دورۀ زمانی 1970 تا 2018

حسین احمدی؛ رضا همتی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 71-90

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.120403.1846

چکیده
  پژوهشگران از مدت‌ها پیش به ارتباط بین نوع رژیم سیاسی و نظام آموزشی توجه کرده‌اند. در این زمینه دست‌کم چهار دیدگاه رقیب مطرح ‌است: آموزش به‌عنوان پیش‌شرط دموکراسی، خدمات آموزشی در دولت‌های دموکراتیک، ارتباط بازتولیدی و ارتباط کاذب ناشی از زیربنای اقتصادی بین آموزش و دموکراسی. هدف مقالۀ حاضر آزمون هر یک از این دیدگاه‌ها با استفاده ...  بیشتر

فرهنگ
2. بررسی رابطۀ میزان دموکراسی و احساس شادمانی؛ مطالعۀ مقطعی - ملی

رضا عظیمی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 155-168

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.116229.1655

چکیده
  مطالعۀ حاضر نقش دموکراسی را بر میزان احساس شادمانی ‌بررسی می‌کند. این مطالعه، بررسی در سطح کلان و به‌صورت مقطعی - عرضی است. داده‌ها برای 145 کشور از مجموعه داده‌های گوناگون گردآوری شده‌اند. شیوۀ مطالعه تحلیل ثانویه است. رویکرد مطالعه نوعی تنظریۀ تلفیقی است که همزمان با نقش دموکراسی، عامل توسعۀ اقتصادی و نابرابری را نیز در بررسی میزان ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. تحلیل تطبیقی- کیفی تضاد سیاسی خشونت‏ آمیز در سطح کلان

رسول عباسی؛ رضا همتی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 89-110

چکیده
  در این مقاله با اتخاذ رویکرد تطبیقی- کیفی مورد محور، به تضاد سیاسی خشونت‏آمیز در سطح کلان پرداخته شده است. به طور کلی، نوشته حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چرا در برخی از کشورها تضاد کم است و اگر هست، چگونه تنظیم و مدیریت می‏شود؟ اما کشورهای دیگر با تضادهای مختلفی مواجه بوده، پیامدهای خشونت بار آن را تجربه می‏کنند؟ چارچوب نظری ...  بیشتر