خانواده و جنسیت
1. جدایی‌‌گزینی فضایی یا جدایی‌گزینی اجتماعی؟ بررسی مقایسه‌ای الگوهای ازدواج زنان مناطق بالا و پایین شهر همدان

اسماعیل بلالی؛ خدیجه مخدومی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 129-150

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.122682.1896

چکیده
  جدایی‌گزینی فضایی طبقات اجتماعی در بیشتر مواقع با جدایی‌گزینی اجتماعی همراه است؛ بدان معنا که الگوهای رفتار اجتماعی نیز متناسب با جدایی‌گزینی فضایی طبقاتی تغییر می‌کنند. بر این اساس، انتظار می‌رود افراد متعلق به طبقات مختلف که در مناطق جدا از هم زندگی می‌کنند، الگوهای رفتاری متفاوتی داشته باشند. هدف اصلی این پژوهش، مقایسۀ الگوهای ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چندقومیتی (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد)

حسین اکبری؛ روح اله فخاری

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 71-90

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21437

چکیده
  پژوهش حاضر، نقش قومیت و هویت قومی را بر رفتار انتخاباتی شهروندان بجنوردی بررسی کرده‌است. مطالعه برپایۀ نظریات نخبه‌گرا، شکاف‌های اجتماعی، هویت اجتماعی، دلبستگی گروهی، انتخاب عقلانی، رقابت و نظریۀ استعمار داخلی استوار است. مطالعه روی 367 نفر از شهروندان بجنوردی از اقوام مختلف اجرا شد که این حجم نمونه به نسبت اقوام ساکن در شهر تخصیص ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان

آرمین امیر؛ زهرا ایروانی؛ ابراهیم حاجیانی

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 1-15

چکیده
            هویت قومی سطحی از هویت جمعی است که می‌تواند گروهی از افراد را که با یکدیگر اشتراکات جغرافیایی، زبانی، تاریخی، نژادی و مذهبی دارند ، را با هم همبسته و منسجم کند. مقاله حاضر با هدف بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان در میان دانشجویان دانشگاه‌های تهران و دانشگاه آمریکایی بیروت انجام شد. متغیر وابسته که به ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. تحلیل مضمون تفکرات قالبی نسبت به قومیت (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

مسعود کیانپور؛ لیدا ناصری

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 59-76

چکیده
            هدف اصلی این نوشتار بررسی تفکرات قالبی و نگرش گروه‌های مختلف قومی نسبت به یکدیگر است. منظور از گروه قومی، گروهی از انسان‌ها است که اعضای آن دارای ویژگی‌های نیایی و اصل و نسبی یکسان یا مشترک هستند. رویکرد این پژوهش مبتنی بر روش‌شناسی کیفی است و جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند و تجزیه و ...  بیشتر