مسائل اجتماعی ایران
1. مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی

نازیلا اخشی؛ فاطمه گلابی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 139-160

چکیده
          در این پژوهش به بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی پرداخته می‌شود. روش پژوهش از نوع پیمایش و جامعه آماری آن کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال تحصیلی 92-91 هستند که تعداد آنها برابر با 10223 نفر است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و 370 نفر دانشجو به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر