1. سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن

هدایت الله نیکخواه؛ مریم فانی؛ احمد رضا اصغرپور ماسوله

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 99-122

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21711

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دختران نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از مجموعه نظریات مدرنیزاسیون، گذار جمعیتی دوم، نقش، انتخاب عقلانی و نظام کارکردی پارسونز است که برای بررسی متغیرهای هزینه فرصت، کلیشه‌های نقش جنسیتی و دینداری استفاده شده است. روش ...  بیشتر