کلیدواژه‌ها = نظریۀ زمینه‌ای
در دوراهی تصمیم به فرزندآوری: واکاوی چالش‌های فردی و اجتماعی فرزندآوری در بستر باروری پایین در شهر اصفهان

دوره 33، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-28

10.22108/jas.2022.132711.2269

فریده شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ حسن عینی زیناب؛ علی روحانی؛ محمدجلال عباسی شوازی


عوامل زمینه‌ساز دیرخوابی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه تبریز

دوره 28، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-18

10.22108/jas.2017.21252

محمد عباس زاده؛ سکینه پیر یلقون آقاج؛ ارزو موسوی