دوره 33 (1401)
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
مسائل اجتماعی ایران
تحلیل نقش میانجی‌گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌‎های اجتماعی در بازار کار

زهره رفیعی بلداجی؛ وحید قاسمی؛ مقصود فراستخواه؛ سیدعلی هاشمیان فر

دوره 31، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.120755.1849

چکیده
  با گسترش‌یافتن و عمومی‌شدن نظام آموزش عالی انتظار می‌‌رفت شرایط اجتماعی دگرگون و فرصت برابر تحرک اجتماعی برای همگان میسر شود. این پژوهش با تبیین نظری و آزمون فرضیه‌های مختلف دربارۀ تأثیر پس‌‌زمینۀ اجتماعی بر پذیرش در دانشگاه و سپس بر موقعیت شغلی افراد، درصدد بررسی نقش میانجی‎‌گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌‌های ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
مقایسۀ رفتارهای محیط زیستی بین گروه‌های قومی مطالعۀ موردی: اقوام آذری، تالش و گیلک در استان‌های گیلان و اردبیل

محبوبه محجوبی دریاکناری؛ احمد رضایی؛ صادق صالحی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 47-62

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.113028.1485

چکیده
  رفتار محیط زیستی از مفاهیم جدید مطرح‌شده در بررسی‌های محیط زیستی جوامع مدرن است که طرح آن در بسیاری از رویکردهای محیط زیستی نشان‌دهندۀ اهمیت نقش این رفتارها در محیط طبیعی است. اقوام ایرانی به‌دلیل تفاوت‌های فرهنگی در رویارویی با محیط طبیعی رفتار زیست‌محیطی متفاوتی دارند. این طیف وسیع از برخورد نسبت به محیط زیست، از متغیرها و عوامل ...  بیشتر

فرهنگ
فراتحلیل رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سبک زندگی

محسن نیازی؛ هادی افرا؛ اعظم نژادی؛ ایوب سخایی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.103957.1107

چکیده
  ظهور جامعۀ مصرفی ازطریق زیادشدن کالاهای مادی و دموکراتیزه‌شدن مصرف، سبب انتخابی‌شدن زندگی روزمره می‌شود. در این شرایط در حوزۀ هویت، یکی از مؤلفه‌‌های اساسی فعالیت روزمره، انتخاب‌‌هایی است که به‌طور عادی انجام می‌دهیم. نوگرایی، فرد را با تنوع پیچیده‎‌ای از انتخاب‌‌های ممکن رودررو می‌کند؛ ولی به او در گزینش‌‌هایی که باید ...  بیشتر

فرهنگ
مطالعۀ عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت فرهنگی در فضای دانشگاه

محمد گنجی؛ محسن نیازی؛ امین حیدریان

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.98652.0

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعۀ فرهنگی، مشارکت فرهنگی است که در سال‌های اخیر بسیار به آن توجه شده است. این مقاله برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت فرهنگی را ازنظر نظری و تجربی بررسی می‌کند. مباحث نظری این پژوهش مبتنی بر مجموعه‌ای دیدگاه‌ها در زمینۀ مشارکت فرهنگی و سایر متغیرهای اجتماعی مطالعه‌شده است و روش تجربی آن، پیمایش اجتماعی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در علوم اجتماعی و تبیین جامعه‌‎شناختی عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌ها در ایران

سیروس احمدی؛ محسن اخوان مهدوی؛ مریم مختاری

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 181-202

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.107627.1219

چکیده
  افزایش بی‌سابقۀ میزان بیکاری بین دانش‌آموختگان دانشگاهی از یک سو و توانایی‌نداشتن دولت در استخدام آنها ازسوی دیگر، نشان‌دهندۀ این است که باید به‌طور جدی‌تری به کارآفرینی توجه شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی فرصت‌‌های کارآفرینانه در علوم اجتماعی و تبیین جامعه‌‌شناختی عوامل مؤثر بر بهره‌‌برداری از فرصت‌‌هاست. در ...  بیشتر

فرهنگ
بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی بر سلامت عمومی با میانجی‌گری سبک زندگی سلامت‌محور (مطالعۀ موردی: دانش‌آموزان متوسطۀ دوم شهر شیراز)

مسعود کوچانی اصفهانی؛ حسین محمودیان

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.104156.1109

چکیده
  سرمایۀ فرهنگی بخشی از دارایی هر فرد است که نقش بسزایی در سبک و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی دانش‌آموزان بر میزان سلامت عمومی به‌سبب سبک زندگی سلامت‌محور آن‌هاست. چهارچوب نظری به کار رفته در این پژوهش، نظریۀ سرمایۀ فرهنگی بوردیو و سبک زندگی سلامت‌محور کاکرهام است. جامعۀ آماری، ...  بیشتر

بررسی رابطۀ بازتولید فرهنگی و طبقۀ اجتماعی با تأکید بر تقدیرگرایی (سرپرستان خانوار شهر اصفهان)

احمد مؤذنی؛ علی بهشتی دوست

دوره 28، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 71-94

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21708

چکیده
  این مطالعه با تأکید بر مفهوم طبقه، انواع سرمایه و بازتولید فرهنگی، رابطۀ میان تقدیرگرایی و طبقۀ اجتماعی (334 نفر از سرپرستان خانوار شهر اصفهان) را با استفاده از روش پیمایش و نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهند رابطۀ معکوس میان طبقۀ اجتماعی و میزان تقدیرگرایی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، طبقات پایین‌تر، ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
بررسی رابطۀ بین ابعاد خودکارآمدی‌ فرزندان با سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده

مریم درفشان؛ فریده یوسفی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 91-114

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21436

چکیده
  هدف این پژوهش، پیش‌بینی ابعاد خودکارآمدی (تحصیلی، اجتماعی و عاطفی) دانش‌آموزان بر اساس سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده است. بدین‌منظور، 398 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر شیراز به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار سنجش ابعاد خودکارآمدی‌، مقیاس خودکارآمدی موریس و ابزار سنجش سرمایه‌های ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با میزان گرایش شهروندان به ورزش همگانی در خلخال

صمد عابدینی؛ شیدا طالبی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 131-144

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21255

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با گرایش شهروندان شهر خلخال به ورزش همگانی بود. چارچوب نظری پژوهش، ترکیبی از نظریۀ جامعه‌پذیری ورزشی هورن (2000)، نظریۀ خودآیینه‌ای چارلز هورتن کولی (1902)، نظریۀ عمل پیر بوردیو (1990) و نظریۀ فمنیستی هریس (1996)، چو و فلشین (2001) است. روش پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامۀ ...  بیشتر