فرهنگ
1. برساخت اجتماعی مدارا در زندگی روزمره شهری

محمد سعید ذکایی؛ محدثه امیری مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.124458.1958

چکیده
  اهمیت پرداختن به مدارا در زندگی روزمره شهری، چیستی، ابعاد و معنای آن، عملکرد و مکانیزم‌های برساخت آن، با همه مناقشاتی که با خود به همراه دارد، این مسئله را به وجود می‌آورد که اساساً مردم در بستر زندگی روزمره شهری چگونه مفهوم مدارا را به مثابه کنش اجتماعی معنادار درک، تفسیر و تجربه می‌کنند؟ در این پژوهش که با روش کیفی نظریه مبنایی ...  بیشتر

فرهنگ
2. بررسی عمومیت شیوه های مدیریت اقتصادی خانواده در مشهد و عوامل مؤثر

رها شکفته؛ حسین میرزائی؛ علی اکبر مجدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.125158.1989

چکیده
  مدیریت خانواده دغدغه بسیاری از افراد جامعه است. در واقع مدیریت مناسب اقتصاد خانواده مهارتی است که افراد تلاش می کنند بدان دست یابند. این موضوع نیز به مانند سایر پدیده‌های انسانی -اجتماعی به عوامل گوناگونی مرتبط است و در بین خانواده ها به اشکال متفاوتی ظاهر می شود. در مقاله حاضر دو هدف اساسی مورد توجه بوده است؛ نخست شناسایی میزان عمومیت ...  بیشتر

فرهنگ
3. تأثیر اخلاق پولی بر میزان رضایت از زندگی

دنیا شجیرات؛ حبیب انصاری سامانی؛ سیدنظام الدین مکیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.123194.1910

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار ابعاد اخلاق پولی (شرارت آمیزی، بودجه، عدالت، موفقیت و انگیزه) بر میزان رضایتمندی از زندگی انجام گرفته است. در این مطالعه توصیفی-همبستگی مبتنی بر روش معادلات ساختاری،220 نفر از استادان و کارمندان دانشگاه یزد در سال تحصیلی 98-1397 به شیوه نمونه‌گیری تصادفی-طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه انتخاب‌ شدند. جهت گردآوری ...  بیشتر

فرهنگ
4. تحلیل سیاستگذاری در اقتصادفرهنگ

علی انتظاری؛ فاطمه درخشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.128784.2111

چکیده
  امروزه صنایع فرهنگی از مهمترین مولفه های مرکزی اقتصادفرهنگ و جزو صنایع باارزش افزوده بالاست که در سیاست گذاری ها، جهت دستیابی به توسعه مورد توجه قرار می گیرد. توسعه نیافتگی ایران در اقتصادفرهنگ با وجود ذخایر غنی فرهنگی و نوپا بودن سیاستگذاری در این حوزه، بررسی سیاستهای مرتبط با آن را ضروری می سازد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی جایگاه ...  بیشتر

فرهنگ
5. بررسی رابطۀ میزان دموکراسی و احساس شادمانی؛ مطالعۀ مقطعی - ملی

رضا عظیمی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 155-168

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.116229.1655

چکیده
  مطالعۀ حاضر نقش دموکراسی را بر میزان احساس شادمانی ‌بررسی می‌کند. این مطالعه، بررسی در سطح کلان و به‌صورت مقطعی - عرضی است. داده‌ها برای 145 کشور از مجموعه داده‌های گوناگون گردآوری شده‌اند. شیوۀ مطالعه تحلیل ثانویه است. رویکرد مطالعه نوعی تنظریۀ تلفیقی است که همزمان با نقش دموکراسی، عامل توسعۀ اقتصادی و نابرابری را نیز در بررسی میزان ...  بیشتر

فرهنگ
6. هویت‌یابی در فرایند بازی‌های ویدئویی مطالعۀ موردی چهار بازی شاخص: دوک نوکم، دزدی بزرگ اتومبیل، طومارهای پیران، ندای وظیفه

حامد حاجی حیدری؛ کیانوش اکرم

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 35-56

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.119685.1811

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از روابط نشانه‌ای و ساختاری، متن گیم‌پلی چهار بازی شاخص - یعنی دوک نوکم، نسخۀ پنج دزدی بزرگ اتومبیل، طومارهای پیران: اسکایریم و بازی ندای وظیفه، تحلیل شخصیت، جهان بازی - و رابطۀ آنها با بازی‌باز بررسی و به این سؤال پاسخ داده شده است که شخصیت‌های این بازی‌ها در پاسخ به کدام نیاز نشانه‌شناختی شکل پیدا می‌کنند. ...  بیشتر

فرهنگ
7. مدرنیته و صورت‌بندی گفتمانی سیاست فرهنگی: تحلیل گفتمان سیاست فرهنگی دولتی در ایران (1285 هـ. ش. تا به امروز)

کمال خالق پناه؛ علی سنائی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 57-74

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.117605.1716

چکیده
  هدف این مقاله واکاوی گفتمان سیاست فرهنگی در ایران است. نقطۀ آغاز این امر، رویارویی ایرانیان با مدرنیته بود. رویارویی نظامی ایران با مدرنیته و پی‌بردن به عقب‌ماندگی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مقایسه با اروپا، گفتمان‌های متنوعی را در جهت پاسخگویی به سؤال «چرا عقب افتاده‌ایم؟» پدید آورد و تلاش‌هایی مبتنی بر دولت - ملت‌سازی ...  بیشتر

فرهنگ
8. سازه‏ های اثرگذار بر رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی خانوارهای بخش مرکزی شهرستان نجف‏آباد: کاربرد الگویی ترکیبی

فاطمه سورانی؛ مصطفی احمدوند

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 155-174

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.112360.1453

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی و عوامل مؤثر بر آن در خانوارهای ساکن در بخش مرکزی شهرستان نجف‏آباد انجام شد. براساس جدول بارتلت و همکاران (2001)، 197 خانوار روستایی و 208 خانوار شهری به‌منزلۀ نمونۀ آماری تعیین و به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای با انتساب متناسب پیمایش شدند. نتایج نشان‌دهندۀ نکویی برازش ترکیب دو نظریۀ ...  بیشتر

فرهنگ
9. تبیین جامعه‌‌شناختی فرهنگ مالیاتی بر مبنای واکاوی نظام معنایی مؤدیان مالیاتی در شهر اصفهان: رویکردی ترکیبی

محمد حیدری؛ وحید قاسمی؛ محسن رنانی؛ محمد تقی ایمان

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.110523.1373

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه‌شناختی فرهنگ مالیاتی مؤدیان ازطریق واکاوی نظام معنایی آنها دربارۀ پدیدۀ مالیات انجام شده است. روش پژوهش از نوع ترکیبی و راهبرد اکتشافی - متوالی است. در مرحلۀ کیفی پژوهش از روش نظریۀ زمینه‌‌ای (رویکرد سیستماتیک) و در مرحلۀ کمی از روش پیمایش استفاده شد. جامعۀ مطالعه‌شده، مؤدیان مالیاتی شهر اصفهان است. ...  بیشتر

فرهنگ
10. سنخ‌‌شناسی تصویر از مرگ و فرایندهای رویارویی با آن؛ مورد مطالعه: شهروندان گیلانی

علی یعقوبی؛ سیده زهرا میرحجازی؛ زینب صوفی زاده

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 101-116

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.105689.1161

چکیده
  مرگ امری پیچیده است و افراد از فهم محتوای آن عاجزند. یکی از دلایل مرگ‌‌‌هراسی، ناشناخته‌بودن و ابهام آن است. هدف این مقاله سنخ‌‌شناسی و فهم پدیدۀ مرگ بین مردم استان گیلان است و در آن، با تکیه بر روش‌‌ کیفی و نمونه‌‌گیری هدفمند از مصاحبه‌‌های نیمه‌‌سازمان‌‌یافته و فردی با 50 نفر از شهروندان استان گیلان استفاده شده است؛ سپس تحلیل ...  بیشتر

فرهنگ
11. تبیین و تحلیل رابطۀ میدان دانشگاه و سلیقۀ مشروع تماشاگران تئاتر تهران

فرزان سجودی؛ میثاق نعمت گرگانی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.108253.1250

چکیده
  افزایش چشمگیر تعداد سالن‌های نمایش در طی دهۀ اخیر موجب ایجاد تغییرات بنیادی در فرایند تولید و مصرف تئاتر در شهر تهران شده است. دگرگونی‌هایی که بر عاملان مختلف، از گروه‌های تولیدی و سالن‌داران گرفته تا تماشاگران، تأثیر گذاشته است. پژوهش حاضر با استفاده از مفاهیم نظری جامعه‌شناسی بوردیو و با درنظرگرفتن اهمیت میدان دانشگاه در شکل‌گیری ...  بیشتر

فرهنگ
12. جامعه‌شناسی احساسات مذهبی در زندگی روزمره (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران)

زهره عزیزآبادی؛ مسعود کیانپور

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 73-90

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.75216.0

چکیده
  پویائی زندگی دینی در جامعۀ ایرانی، توجه‌کردن به احساسات مذهبی را ضروری می‌کند. تاکنون در بحث‌های جامعه‌شناسی دین، به بعد احساسی آن توجه کافی نشده است. پژوهش حاضر که با استفاده از رویکرد کیفی و انجام مصاحبۀ عمیق با 12 نفر از دانشجویان عضو تشکل بسیج اسلامی و نهاد رهبری در دانشگاه تهران انجام شده است، با رویکردی جامعه‌شناختی به‌طور ...  بیشتر

فرهنگ
13. فراتحلیل رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سبک زندگی

محسن نیازی؛ هادی افرا؛ اعظم نژادی؛ ایوب سخایی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.103957.1107

چکیده
  ظهور جامعۀ مصرفی ازطریق زیادشدن کالاهای مادی و دموکراتیزه‌شدن مصرف، سبب انتخابی‌شدن زندگی روزمره می‌شود. در این شرایط در حوزۀ هویت، یکی از مؤلفه‌‌های اساسی فعالیت روزمره، انتخاب‌‌هایی است که به‌طور عادی انجام می‌دهیم. نوگرایی، فرد را با تنوع پیچیده‎‌ای از انتخاب‌‌های ممکن رودررو می‌کند؛ ولی به او در گزینش‌‌هایی که باید ...  بیشتر

فرهنگ
14. از مصرف‌پایی تا حسرت مصرف کاوشی زمینه‌مند از بسترهای اجتماعی شکل‌گیری چشم‌و‌همچشمی در خرید و مصرف بین زنان شهر مشهد

سعیده ابراهیمی نیا؛ سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 123-146

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.107564.1218

چکیده
  امروزه مصرف فراتر از نیازهای اولیه برای تمایز، تفاخر، تنوع و... استفاده می‌شود. در ایران مصرف همگام و همراه با فرهنگ چشم‌و‌همچشمی پیش رفته است. این پژوهش تلاش کرده است پویایی‌های شکل‌گیری فرایند چشم‌وهمچشمی در خرید و مصرف را در نمونۀ هدف بررسی کند؛ بدین منظور، در قالب روش‌شناسی کیفی و با استفاده از نظریۀ زمینه‌ای، با تعدادی از ...  بیشتر

فرهنگ
15. بازآفرینی الگوی پیشایندها و پیامدهای سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه: شهرداری اصفهان

محمد حسن تنهایی؛ علی نصراصفهانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ احمد رضا اخوان صراف

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 147-166

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.107632.1220

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای سکوت سازمانی بوده است. روش پژوهش توصیفی - همبستگی و ازنظر هدف کاربردی - توسعه‌‌ای است. ازلحاظ گردآوری داده‌ها نیز به روش آمیخته انجام شده است. جامعۀ آماری مربوط به مطالعۀ کیفی، 2013 نفر ازکارمندان شهرداری اصفهان بوده است. جامعۀ آماری مربوط به مطالعۀ کمی (دلفی فازی)، 138 نفر از خبرگان سازمانی ...  بیشتر

فرهنگ
16. مطالعۀ عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت فرهنگی در فضای دانشگاه

محمد گنجی؛ محسن نیازی؛ امین حیدریان

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 19-40

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.98652.0

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعۀ فرهنگی، مشارکت فرهنگی است که در سال‌های اخیر بسیار به آن توجه شده است. این مقاله برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت فرهنگی را ازنظر نظری و تجربی بررسی می‌کند. مباحث نظری این پژوهش مبتنی بر مجموعه‌ای دیدگاه‌ها در زمینۀ مشارکت فرهنگی و سایر متغیرهای اجتماعی مطالعه‌شده است و روش تجربی آن، پیمایش اجتماعی ...  بیشتر

فرهنگ
17. تحلیلی جامعه‌شناختی بر خرافه‌گرایی دینی در عصر مرشد شاهان صفوی

مهدی ستوده فر؛ ناصر جدیدی؛ آذر قلی زاده

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 139-156

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.106045.1177

چکیده
  صفویان پس از دورۀ فترت در ایران دولتی متمرکز تشکیل دادند و با تقویت هویت ملی ایرانیان و استفاده از عنصر هویت‌بخش دین، تحولاتی اساسی در ساختار حکومت و جامعه ایجاد کردند. رسمی‌کردن مذهب تشیع امامیه، مهم‌ترین اقدام حکومت صفویه در شروع کار بود که موجب تحول اساسی در ارزش‌ها و هنجارهای جامعۀ ایران شد. درنتیجه، بسیاری از ارزش‌ها جنبۀ ...  بیشتر

فرهنگ
18. بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی بر سلامت عمومی با میانجی‌گری سبک زندگی سلامت‌محور (مطالعۀ موردی: دانش‌آموزان متوسطۀ دوم شهر شیراز)

مسعود کوچانی اصفهانی؛ حسین محمودیان

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.104156.1109

چکیده
  سرمایۀ فرهنگی بخشی از دارایی هر فرد است که نقش بسزایی در سبک و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی دانش‌آموزان بر میزان سلامت عمومی به‌سبب سبک زندگی سلامت‌محور آن‌هاست. چهارچوب نظری به کار رفته در این پژوهش، نظریۀ سرمایۀ فرهنگی بوردیو و سبک زندگی سلامت‌محور کاکرهام است. جامعۀ آماری، ...  بیشتر

فرهنگ
19. گونه‌شناسی فرهنگ سیاسی دانشجویان استان کردستان برپایة متغیر‌های اجتماعی - فرهنگی

یعقوب احمدی؛ حسین محمدزاده؛ ابوبکر مجیدی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 107-128

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.98648.0

چکیده
  فرهنگ سیاسی، نگرش و جهت‌گیری افراد نسبت به سیاست و ازجمله عواملی است که بر نقش آن در تحکیم دموکراسی تأکید شده است؛ ازاین‌رو، اهمیت فرهنگ سیاسی در جوامع درحال گذار روزبه‌روز افزایش می­یابد و ضرورت مطالعۀ آن بیشتر می­شود. پژوهش حاضر درصدد است تا در چارچوب دستگاه مفهومی تسلر و گائو، جهت‎گیری‎های فرهنگ سیاسی دانشجویان و عوامل ...  بیشتر

فرهنگ
20. تحلیل جامعه‌شناختی سلامت اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: جوانان 18 تا 30 سال در شهرستان قاین)

محمد حسن شربتیان؛ نفیسه ایمنی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 167-188

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75233.0

چکیده
  سلامت اجتماعی از اساسی‌ترین معیارهای رفاه اجتماعی هر جامعه‌ای است و در ارتقای کیفیت زندگی هر جامعه‌ای مؤثر است و به‌نوعی بهزیستن و خوب نگریستن به زندگی و حیات جمعی را برای فرد فراهم می‌کند. نوشتار حاضر از یک‌سو، ابعاد مختلف سلامت اجتماعی را می‌سنجد و ازسوی‌دیگر، رابطة این پدیده را با سایر پدیده‌های مرتبط با حوزه رفاه ‌اجتماعی ...  بیشتر

فرهنگ
21. بررسی نقش میانجی دینداری در تحلیل عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشجویان

مهدی قاسمی؛ محمد بادسار؛ سهیلا فتحی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 189-206

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.22647

چکیده
  یکی از مباحث مهم در حوزه روان‌شناسی تربیتی توجه به اصل مسئولیت‌پذیری برای رشد و تکامل آن در انسان است؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشجویان انجام شده است. در راستای دستیابی به اهداف مطالعه، اطلاعات لازم از نمونه آماری شامل 200 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ...  بیشتر

فرهنگ
22. دلالت‌های معنایی فراغت در میان شهروندان شهر اصفهان (یک پژوهش کیفی)

یاسر رستگار؛ محمدتقی ایمان؛ مریم سروش؛ سعید ابراهیمی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 139-154

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75230.0

چکیده
  تفکیک فزاینده‌ میان ساعات کاری و غیرکاری در زندگی مدرن، امکان فراغت بیشتری برای شهروندان فراهم کرده است؛ بنابراین، شیوة گذران آن به یک بحث تأمل‌برانگیز تبدیل شده است. مطالعه حاضر تلاش دارد با اتخاذ رویکرد تفسیری و با به‌کارگیری روش‌شناسی نظریه زمینه‌ای، این دلالت‌ها و معانی را در بین شهروندان شهر اصفهان شناسایی کند. بدین منظور ...  بیشتر

فرهنگ
23. میزان دینداری و ارتباط آن با استفاده از شبکه‏های اجتماعی اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج)

اصغر میرفردی؛ مریم مختاری؛ عبدالله ولی نژاد

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21435

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف مطالعه میزان دینداری و ارتباط آن با میزان و نوع استفاده از شبکه‏های اجتماعی اینترنتی بر اساس نظریۀ گلوله جادوئی و مدل دینداری گلاک و استارک انجام شده است. روش پژوهش، روش پیمایشی است. بر اساس فرمول لین، حجم نمونه 400 نفر محاسبه شد که با روش نمونه‏گیری تصادفی از نوع طبقه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شد. ابزار گردآوری ...  بیشتر

فرهنگ
24. بدن‌بینی ؛ کاربست رویکرد گفتمان تاریخی رُوث وُداک در تحلیل مستند «دماغ به سبک ایرانی»

آرش حسن پور؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 49-70

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21432

چکیده
  در فرهنگ مصرفی کنونی مقولۀ بدن و بدن‌پنداری، رکن اساسی هویت شخصی شده است؛ درنتیجه در سال‌های اخیر انواع مختلفی از جراحی زیبایی در جامعۀ ایرانی متداول شده که بالاترین میزان مراجعات زیبایی، متعلق به جراحی بینی است. در این مقاله با تأکید بر اهمیت بدن و تمایل روزافزون به جراحی زیبایی بینی در جامعۀ ایرانی و اشاره به تحولات گفتمانی بدن ...  بیشتر

فرهنگ
25. رویکردی جامعه‌شناختی به جنبش اجتماعی سیاهان در امریکا ( تحلیل ریشه‌ها، روندها و پیامدها)

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ امران کیانی؛ علی محمدی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 129-146

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21443

چکیده
  امریکایی‌های آفریقایی‌تبار بیش از یک قرن است که با فراهم‌شدن هر فرصت سیاسی در امریکا، به اعتراض دست زده و در تلاش برای دست‌یابی به حقوق برابر با سفیدپوستان برآمده‌اند. این مبارزات به‌ویژه از دهۀ 1960 فراز و نشیب زیادی را در روابط جامعه سیاه‌پوستان با حاکمیت این کشور در پی داشته است. نمونۀ اخیر آن کشته‌شدن مایکل براون سیاه‌پوست ...  بیشتر