دوره 33 (1401)
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
خانواده و جنسیت
بررسی نگرش‌های برابری جنسیتی‌خواهانه دختران دانشجو و عوامل مرتبط با آن

مرجان رشوند سرخکوله؛ زهرا میرحسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.132687.2267

چکیده
  مقاله حاضر با هدف بررسی نگرش‌های برابری‌خواهانه در میان دختران دانشجو و بررسی عوامل مرتبط با آن صورت پذیرفته است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری، شامل دانشجویان دخترِ دانشکده‌های فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، هنر، زبان‌های خارجی، هنر و تربیت بدنی دانشگاه تهران، ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
مصرف فضا و بازتعریف زنانگی؛ مطالعۀ تجربۀ کافه‌‌نشینی زنان در شیراز

اسفندیار غفاری نسب؛ رعنا محمدتقی نژاد اصفهانی

دوره 32، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 49-70

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.124438.1964

چکیده
  هدف این مقاله، تأمل انتقادی دربارۀ زندگی روزمرۀ زنان از خلال مطالعۀ تجربه کافه‌‌نشینی و بررسی این نکته است که چگونه این امر سبب تغییر در بازتعریف زنانگی‌‌ شده ‌‌است. میشل دوسرتو چارچوب مفهومی مناسبی را برای درک تولید فضای شهری و تجربۀ آن ازطریق فعالیت‌‌های روزمرۀ ساکنان یک شهر ارائه می‌‌دهد. روش‌‌‌‌شناسی استفاده‌شده، مردم‌‌نگاری ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
مطالعۀ تحولات نقشی و شادزیستی زنان روستایی

موسی عنبری؛ سمیه حقی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 23-58

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.121595.1873

چکیده
   شادی و شادزیستی از معیارهای مهم توسعۀ اجتماعی و فرهنگی یک کشور و نشان‌دهندۀ سلامت جسمی و روحی اعضای جامعه به‌ویژه زنان است. بخشی از شادی زنان در پرتو ایفای نقش‌‌های متعدد آنها در عرصۀ زندگی خانوادگی و اجتماعی تجلی می‌‌یابد. پژوهش حاضر تحولات نقش‌‌های خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زنان روستای دهستان جوشق را مطالعه ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت‌ زنان روستایی در مدیریت مصرف آب در شهرستان میناب

هدایت الله نیکخواه؛ مصطفی ظهیری نیا؛ سیده مهدیه اعلم کمالی

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 121-142

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.113678.1530

چکیده
  این پژوهش، با روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی، عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در مدیریت مصرف آب خانگی در شهرستان میناب را بررسی کرده است. جامعۀ آماری را زنان روستایی چهار روستای شهرستان میناب (روستاهای تنبک، نصیرایی، باغگلان و گورزانگ) تشکیل می‌دهد که در معرض خشکسالی بیشتری بوده‌اند. برای تعیین حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 300 نفر ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
خستگی و رضایت ناشی از شفقت‌ورزی: تجربۀ مادران مراقب فرزند توانخواه

اعظم نقوی؛ فهیمه زمانی فروشانی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 21-34

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.114021.1557

چکیده
  مراقبان خانگی در تمام دنیا در کنار متخصصان نظام سلامت از بیماران مراقبت می‌کنند؛ اما برای این مراقبت حقوقی دریافت نمی‌کنند و در بیشتر موارد نیازهای آنها نادیده گرفته می‌‌شود. هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ تجربۀ مادران دارای فرزند توانخواه از خستگی یا رضایت ناشی از شفقت‌ورزی است. روش انجام این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون براون و کلارک ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایۀ چهارم در درس ریاضیات با تأکید بر اشتغال مادران

مهری شمس قهفرخی

دوره 30، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 59-76

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.112307.1450

چکیده
  هدف این مطالعه، تعیین عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایۀ چهارم در درس ریاضیات با تأکید بر اشتغال مادران است؛ عواملی مانند تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، جنس و منابع آموزشی در خانه و محل مدرسه. بدین منظور از داده‌‌های تیمز[1] سال 2015 ایران استفاده شده است. ارتباط بین موفقیت در درس ریاضیات و متغیرهای ذکرشده در سطح دانش‌آموز و ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
گونه‌شناسی پوشش زنان شهر همدان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

زهره بخشی نظر؛ علی محمد قدسی؛ اسماعیل بلالی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 91-108

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.113421.1508

چکیده
  پوشش کنشی اجتماعی (همانند کنش‌های اجتماعی دیگر) است که از کم و کیف و محتوای جامعه تأثیر می‌گیرد. گونه‌شناسی پوشش طیفی است که گونه‌های مختلف پوشش را در بر می‌گیرد. این گونه‌ها طبق انگیزه‌های پوششی افراد در معرض تأثیر و در ارتباط با عوامل اجتماعی شکل می‌گیرد. در این پژوهش گونه‌های پوشش زنان شهر همدان و عوامل اجتماعی مؤثر و مرتبط ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
مطالعه تجربه ایفای هم‌زمان نقش شغلی-خانوادگی در ماداران شاغل دارای فرزند خردسال

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ زینب حسینی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 109-134

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.113958.1549

چکیده
  این مقاله به تجربه زیسته زنان شاغل از ترکیب نقش‌‌های شغلی- خانوادگی می‌پردازد. مطالعه از نوع کیفی است و داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق با 28 زن شاغل دارای فرزند زیر ده سال در تهران جمع آوری شده است. یافته‌های این پژوهش در قالب دو مقوله هسته، - هشت خرده مضمون و 19 مفهوم است که از 580 عبارت استخراج شده است. یافته‌ها نشان داد مادران شاغل در این ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
واکاوی تجارب زیستۀ زنان شاغل اصفهانی از شیردهی

سعیده یراقی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104028.1100

چکیده
  با ظهور دنیای مدرن و رواج مدرنیته، اشتغال زنان به مسئله‌ای چالش‌برانگیز تبدیل شده است. به‌طوری که برخی، حضور زنان در اجتماع را سبب تعالی و رشد زن و جامعه می‌دانند و برخی دیگر اشتغال زنان را، عاملی برای دورشدن مادران از وظایف همسری و مادری برمی‌شمارند. مادربودن با تولد فرزند معنا می‌یابد و تغذیه با شیر مادر سبب تکامل جسمی و روحی ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
بازسازی معنایی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار در کردستان: یک مطالعۀ کیفی

مهدی رضائی؛ فاطمه محمودی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 143-166

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.111204.1404

چکیده
  زنان سرپرست خانوار ازجمله گروه‏های اجتماعی آسیب‏پذیر در جامعه‌اند و زندگی اجتماعی آنان به‌دلیل نبودن یا ضعف سرپرستی مرد با چالش‏هایی روبه‌روست. هدف این پژوهش مطالعۀ کیفی کیفیت زندگی این قشر از زنان از نگاه خودشان در شهر مرزی بانه در کردستان است؛ شهری که در یک و نیم دهۀ گذشته به‌دلیل تحولات اقتصادی، تغییرات اجتماعی زیادی را ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
بررسی تأثیر تصویر بدن و مدیریت بدن بر مشارکت ورزشی زنان استان ایلام

علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 99-122

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104379.1117

چکیده
  مقالۀ حاضر در پی توصیف و تبیین رابطۀ بین تصویر بدن و مدیریت بدن با مشارکت ورزشی زنان است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است و داده‌های آن با پرسش‎‌نامه جمع‌آوری، استخراج و تحلیل شدند. جمعیت زنان 19‌سال به بالای استان ایلام که جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل می‌دهند، 193952 نفر است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
بررسی رابطۀ پویائی هویت زنانه و تعارضات زناشوئی (مورد مطالعه: زنان ساکن یزد)

مهناز فرهمند؛ معصومه توانگر

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 157-180

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104320.1116

چکیده
  به باور بسیاری از صاحب‌نظران، با تغییرات گستردۀ اجتماعی و فرهنگی دهه‌های اخیر، هویت‌ها در مرز سنت و مدرن متحول شده‌اند و تحولات اساسی را در روابط، باورها و انتظارات افراد از امر ازدواج و زناشوئی پدید آورده‌اند. به طوری که امروزه نهاد خانواده و زناشوئی را با چالش‌ها و تعارضات زیادی روبه‌رو کرده‌اند. بر همین مبنا، پژوهش حاضر درصدد ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
سنخ‌شناسی طلاق و پیامدهای اجتماعی آن (مطالعه موردی: زنان مطلقۀ تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری)

منصور حقیقتیان؛ سید علی هاشمیان فر؛ عزیزاله آقابابایی

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 65-92

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.100178.1007

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی انواع طلاق و پیامدهای اجتماعی آن انجام‌ شده است و در آن از نظریۀ کنش عقلانی وبر و کنش منطقی پارتو و همچنین نظریۀ اقتصادی گری بکر مبنی بر گونه‌‌های طلاق عقلانی (جاه‌طلبانه، فاعلانه، توافقی، منفعلانه) و طلاق غیرعقلانی (اجباری و شتاب‌زده) با متغیرهای سرمایۀ اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و اخلاقی، فرصت‌های ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی (مورد مطالعه: زنان 25 تا 65 سالۀ شهر تهران)

زهرا خادمی؛ صفی الله صفایی؛ نسرین مرادی شهباز

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 147-168

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75232.0

چکیده
  امروزههدفمشترکتوسعهدرسطوح محلی،ملیوبین‌المللی، بهبودکیفیتزندگیاستوآیندۀ زندگیبشربهدرکعواملی بستگی داردکهبرآن تأثیر می‌گذارند.کیفیت زندگی که شاخص توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است، برای ترسیم میزان رفاه در جامعه و انعکاس نتایج توسعه مطرح است. این شاخص از عوامل بسیاری تأثیر می‌گیرد. بخشیاز اینعوامل‌، مربوطبهکیفیتروابطبادیگران،گروه‌هاونهادهایرسمیوغیررسمی، ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
بررسی تعارض های شغلی زنان شاغل در نظام دیوان سالاری ( مورد مطالعه: اداره‌های منتخب شهر همدان)

اسداله نقدی؛ خاطره ترکمان

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 219-231

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21714

چکیده
  نظام‌های دیوان‌سالاری از ارکان توسعۀ کشورها محسوب می‌شوند. برای کارآمدی این نظام، داشتن نیروی منابع انسانی از شروط لازم و بنیادین است. حضور زنان در سال‌های اخیر در سازمان‌ها روبه‌گسترش بوده است؛ اما در کنار گسترش مشارکت اجتماعی زنان ازجمله حضور در بازار کار و استخدام در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، تعارض‌های شغلی نیز ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
تبیین جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق (مطالعه موردی: شهرستان قائم شهر)

عقیل اسدیان؛ کامران صداقت

دوره 25، شماره 2 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 97-116

چکیده
            هدف از این مقاله، تعیین عوامل جامعه شناختی مؤثر بر طلاق در شهرستان قائم­شهر است. مبانی نظری تحقیق بر پایه تئوری­های همسان­همسری، ناهمسان­همسری، مبادله، شبکه و نظریه­ نقش­ها استوار است. روش تحقیق مورد مطالعه پیمایشی و از نوع علّی  مقایسه  ای است. در این مطالعه 280 نفر برای نمونه تحقیق برگزیده ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
تفاوتهای جنسیتی در رفتارهای نوعدوستانه

سیروس احمدی

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1388، ، صفحه 23-36

چکیده
   چکیدهبه دلیل اهمیت والای نوعدوستی در روابط اجتماعی و کارکردهای مثبت آن بر نظام اجتماعی, تحقیقات گسترده ای در این حوزهصورت گرفته است . برخی از این پژوهش ها به بررسی ارتباط جنسیت و نوعدوستی پرداخته اند . فرض عمومی و پذیرفته شده ایناست که رفتار نوعدوستانه مردان و زنان با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت اساسا ناشی از نقش های جنسیتی است ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
تأثیر و نقش نگرش فرهنگی جامعه، نهاد خانواده و توسعه ارتباطات در گرایش زنان به

فتانه نقوی؛ بهجت یزدخواستی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ بهجت یزدخواستی؛ فاطمه سمیعی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 71-82

چکیده
  چکیدهاز آنجایی که امروزه حضور زنان در اجتماع به لحاظ بهره مندی جامعه از توانمندیهای آنان و برخورداری ایشان ازامکانات جامعه در جهت رشد و تعالی فرد و اجتماع پسندیده است؛ لذا زمینه های تسهیل مشارکت زنان به عنوان نیمی ازمنابع انسانی در تسریع فرآیند توسعه و فضاسازی فرهنگی در عرصه جهانی و تحقق عدالت اجتماعی امری ضروری به نظرمی رسد . هدف ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شهرکرد

مسعود جعفری نژاد؛ صمد کلانتری؛ مژگان نورمحمدیان

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1388، ، صفحه 83-104

چکیده
  چکیدهمشارکت سیاسی عملی ارادی و آگاهانه است که بطور مستقیم از راههای قانونی و مسالمت آمیز به منظور تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های مربوط به اداره جامعه انجام می شود امروزه مشارکت سیاسی به عنوان یک روش سیاسیدارای منافع عملی ویژه ای است که فقدان آن به سامان سیاسی و اهداف بلند مدت حکومت صدمه وارد می کند . زنان بهعنوان یک گروه تأثیر گذار در ...  بیشتر