موضوعات = جنسیت و خانواده
همسان‌همسری ارزشی و رضایت زناشویی مطالعۀ موردی: شهر نورآباد

دوره 32، شماره 4، دی 1400، صفحه 141-156

10.22108/jas.2021.128404.2093

عفت جهانگیری؛ وکیل احمدی؛ جلیل کریمی