فرهنگ
1. سازه‏ های اثرگذار بر رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی خانوارهای بخش مرکزی شهرستان نجف‏آباد: کاربرد الگویی ترکیبی

فاطمه سورانی؛ مصطفی احمدوند

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 155-174

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.112360.1453

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل رفتار مدیریت مصرف مواد غذایی و عوامل مؤثر بر آن در خانوارهای ساکن در بخش مرکزی شهرستان نجف‏آباد انجام شد. براساس جدول بارتلت و همکاران (2001)، 197 خانوار روستایی و 208 خانوار شهری به‌منزلۀ نمونۀ آماری تعیین و به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای با انتساب متناسب پیمایش شدند. نتایج نشان‌دهندۀ نکویی برازش ترکیب دو نظریۀ ...  بیشتر

فرهنگ
2. تبیین و تحلیل رابطۀ میدان دانشگاه و سلیقۀ مشروع تماشاگران تئاتر تهران

فرزان سجودی؛ میثاق نعمت گرگانی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.108253.1250

چکیده
  افزایش چشمگیر تعداد سالن‌های نمایش در طی دهۀ اخیر موجب ایجاد تغییرات بنیادی در فرایند تولید و مصرف تئاتر در شهر تهران شده است. دگرگونی‌هایی که بر عاملان مختلف، از گروه‌های تولیدی و سالن‌داران گرفته تا تماشاگران، تأثیر گذاشته است. پژوهش حاضر با استفاده از مفاهیم نظری جامعه‌شناسی بوردیو و با درنظرگرفتن اهمیت میدان دانشگاه در شکل‌گیری ...  بیشتر

فرهنگ
3. از مصرف‌پایی تا حسرت مصرف کاوشی زمینه‌مند از بسترهای اجتماعی شکل‌گیری چشم‌و‌همچشمی در خرید و مصرف بین زنان شهر مشهد

سعیده ابراهیمی نیا؛ سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 123-146

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.107564.1218

چکیده
  امروزه مصرف فراتر از نیازهای اولیه برای تمایز، تفاخر، تنوع و... استفاده می‌شود. در ایران مصرف همگام و همراه با فرهنگ چشم‌و‌همچشمی پیش رفته است. این پژوهش تلاش کرده است پویایی‌های شکل‌گیری فرایند چشم‌وهمچشمی در خرید و مصرف را در نمونۀ هدف بررسی کند؛ بدین منظور، در قالب روش‌شناسی کیفی و با استفاده از نظریۀ زمینه‌ای، با تعدادی از ...  بیشتر