مسائل اجتماعی ایران
1. درک و فهم پدیدۀ کولبری در شهرستان بانه

اکبر زارع شاه آبادی؛ آرزو محمدی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 135-154

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.120921.1851

چکیده
  هدف این مطالعه، درک و تفسیر مردم از پدیدۀ کولبری در شهرستان بانه و رویکرد آن کیفی است. داده‌ها ازطریق مصاحبۀ نیم‌‌ساختاریافته و عمیق گردآوری شده‌اند. با کمک روش نمونه‌گیری هدفمند با 27 نفر از مطلعان کلیدی مصاحبه شد تا اشباع نظری حاصل شود؛ درنهایت، داده‌ها با روش نظریۀ زمینه‌ای تحلیل و در قالب 34 مفهوم اساسی و 7 مقولۀ عمده (اقتصاد ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. پیامدهای تورم در زندگی روزمرۀ جوانان طبقۀ پایین

حسین افراسیابی؛ مریم بهارلوئی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.118863.1771

چکیده
  تورم پدیده‌ای ساختاری و اقتصادی است که پیامدهای مهمی در سطح کنش و ساختار دارد. این پدیده بر جنبه‌های مختلف ذهنی و ارتباطی در زندگی روزمرۀ کنشگران تأثیر می‌گذارد؛ ازاین‌رو، کنشگران اجتماعی تجربه و سازوکارهای رویارویی معینی با آن دارند. هدف این مطالعۀ کیفی، دست‌یابی به معنا و تفسیر جوانان طبقۀ پایین از زندگی روزمره در شرایط تورم ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. مدل‌سازی روابط علّی بین احساس عدالت (توزیعی و رویه‌ای) با اعتماد و احساس تعلق به مدرسه بین دانش‌آموزان دبیرستانی

معصومه طالبی؛ محمد حسنی؛ افشار کبیری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 165-178

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.109201.1292

چکیده
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است و با هدف بررسی روابط بین ابعاد احساس عدالت (توزیعی و رویه‌ای) با اعتماد و احساس تعلق به مدرسه بین دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شده است. تعداد 530 دانش‌آموز دورۀ دوم متوسطه با نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی، برای نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود. برایتجزیه ‌و تحلیلداده‌هاوبررسی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهرتهران)

جعفر هزار جریبی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 41-62

چکیده
   تحقیق حاضر به بررسی یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی با عنوان احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن  می پردازد. در  پژوهش حاضر جهت سنجش میزان احساس عدالت اجتماعی (متغیر وابسته تحقیق)، از دو متغیر "عدالت توزیعی و عدالت رویه ای" استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل سه شهروندان منطقه 3، 10و 18 تهران است. برای گردآوری اطلاعات میدانی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. توزیع و ساختار طبقاتی شهر اصفهان و آثار اجتماعی آن

مجتبی شاهنوشی؛ نرگس رضایی

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 39-56

چکیده
  چکیدهبه منظور بررس ی توز یع و ساختار طبقا تی شهر اصفهان و آثار اجتماع ی آن ،تحق یق حاضر در م یان خانوارها ی ساکن شهراصفهان به عمل آمده است .برای تع یین حجم نمونه ،آخر ین تقس یم بند ی شهر اصفهان که بر اساس یازده منطقه ب ود در نظرگرفته شد و از م یان خانوارها ی ساکن در این مناطق ، بر اساس فرمول کوکران ۳۸۴ خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند .کهالبته ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
6. تبیین رابطه انطباق سازما نها برای فرصت های برابر، فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر، اخلاق

فاطمه رحیمی؛ حمیدرضا عریضی؛ زهره موسوی؛ صمد کلانتری؛ مختار ملک پور

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 133-154

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر تعیین رابطه انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر، فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر،اخلاق کاری و گرایش اجتماعی با تغییر وضعیت اقتصادی شرکت کنندگان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درشهر اصفهان است. روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه شرکت کنندگان در نهمین دورهانتخابات ریاست جمهوری ...  بیشتر