موضوعات = نابرابری های اجتماعی
درک و فهم پدیدۀ کولبری در شهرستان بانه

دوره 32، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 135-154

10.22108/jas.2020.120921.1851

اکبر زارع شاه آبادی؛ آرزو محمدی


پیامدهای تورم در زندگی روزمرۀ جوانان طبقۀ پایین

دوره 31، شماره 4، دی 1399، صفحه 23-44

10.22108/jas.2020.118863.1771

حسین افراسیابی؛ مریم بهارلوئی


توزیع و ساختار طبقاتی شهر اصفهان و آثار اجتماعی آن

دوره 20، شماره 4، دی 1388، صفحه 39-56

مجتبی شاهنوشی؛ نرگس رضایی


تبیین رابطه انطباق سازما نها برای فرصت های برابر، فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر، اخلاق

دوره 20، شماره 2، تیر 1388، صفحه 133-154

فاطمه رحیمی؛ حمیدرضا عریضی؛ زهره موسوی؛ صمد کلانتری؛ مختار ملک پور