مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی وضعیت ادراک از فساد و عوامل مرتبط با آن مطالعۀ شهروندان شهر سرپل‌‌‎ذهاب

سید صمد بهشتی؛ احسان خانمحمدی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 45-72

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.113537.1517

چکیده
  ادراک از فساد، از شاخص‌های مهم برای شناخت وضعیت فساد، روند آن و نگرش مردم به میزان، شیوع و چگونگی آن در سطح جامعه است. پژوهش حاضر با روش کمی، به شیوۀ پیمایشی و با ابزار پرسش‌نامه، وضعیت ادراک از فساد را بین شهروندان شهر سرپل‎ذهاب بررسی کرده است. حجم نمونه 400 نفر بود که برای دست‌یابی به آنها از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌‌ای ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی بین‌کشوری رابطۀ کیفیت حکومت، میزان فساد و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی

محمد فاضلی؛ محدثه جلیلی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 191-210

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75148

چکیده
  این پژوهش رابطۀ بین سطح فساد و میزان اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی را بررسی می‌کند. فرضیۀ مقاله آن است که حکومت‌های کارا (با کیفیت حکومت زیاد)، با کاهش سطح فساد سبب افزایش اعتماد نهادی و اجتماعی می‌شوند. برای آزمون این فرضیه از سه دسته داده استفاده شده است. این مقاله با استفاده از داده‌های ثانویه نگارش شده است. داده‌های مربوط به نبودن ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. تمایل به خودکشی در میان دانشجویان: آزمون تجربی نظریه فشار عمومی اگنیو

ندا یوسفی؛ اکبر علیوردی نیا

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 61-79

چکیده
        اکبرعلیوردی‌نیا، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران *   ندا یوسفی، کارشناس ارشد پژوهشی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران     نظریه فشار عمومی اگنیو، یکی از معروفترین نظریه­های جرم­شناختی است. معروفیت این نظریه ناشی از قلمرو و گستره آن است که به محققان اجازه می­دهد درباره آثار طیفی از محرک­های ...  بیشتر