مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی تأثیر معنویت در محیط کار بر هویت ‌‌سازمانی با نقش میانجی سلامت ‌سازمانی و رفتار انحرافی

هادی تیموری؛ علی صفری؛ افشین جهانبازی گوجانی؛ زهرا بابااحمدی میلانی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 29-48

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.120847.1850

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر معنویت در محیط کار بر هویت سازمانی با نقش میانجی رفتار انحرافی و سلامت سازمانی انجام شده است و ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری آن را مدیران و کارشناسان شرکت گاز استان اصفهان تشکیل ‌داده‌اند که از بین 1532 نفر از مدیران و کارشناسان این شرکت، 243 نفر با ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. رابطۀ سبک‌های هویت با جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان

فریبرز صدیقی ارفعی؛ محمد گنجی؛ محمد جواد یزدانی ورزنه؛ مریم نادی راوندی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.121442.1867

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی جهت‌گیری مذهبی براساس سبک‌های هویت در دانشجویان است. برای دستیابی به این هدف، 150 دانشجوی کارشناسی دانشگاه کاشان با میانگین سنی 86/21 سال و انحراف استاندارد 24/2سال به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. آنان به پرسش‌نامه‌ای شامل سیاهۀ سبک‌های هویت (ISI-G6) (Berzonsky, 1992) و مقیاس جهت‌گیری مذهبی (Allport and Ross, 1967) پاسخ ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. مطالعۀ کیفی برساخت هویت بدنی نوجوانان؛ دختران دبیرستانی شهرستان بروجرد1

سارا خزایی؛ محمد اسماعیل ریاحی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 107-134

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.120923.1852

چکیده
  پژوهش حاضر به مطالعۀ کیفی برساخت هویت بدنی دختران نوجوان با تأثیرگرفتن از تصویر بدنی، تجربیات و رویدادهای بدنی آنها در شهر بروجرد می‌‌پردازد. داده‌‌های این مطالعه ازطریق مصاحبۀ نیمه‌‌ساخت‌‌یافته گردآوری و از روش نظریۀ مبنایی برای تحلیل آنها استفاده شده است. به کمک روش نمونه‌‌گیری نظری و هدفمند با 30 نفر از دختران دبیرستانی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. تأثیر فضیلت سازمانی بر خودانگیختگی سازمانی؛ آزمون نقش میانجی هویت سازمانی مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه لرستان

حجت اله وحدتی؛ هدی پورزارع؛ مژگان باقری

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 113-126

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.112966.1482

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم فضیلت سازمانی ادراک‌شده بر خودانگیختگی سازمانی است. بدین منظور اثر غیرمستقیم فرض‌شده از دیدگاه هویت اجتماعی (شناسایی سازمانی، افتخار و احترام)، شناسایی سازمانی و افتخار و احترام به‌منزلۀ واسطه‌‌های رابطۀ فضیلت سازمانی و خودانگیختگی بررسی می‌شوند. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی، و با ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. مطالعۀ جامعه‌شناختی بی‌ثباتی هویتی فرزندان در جریان اعتیاد والدین

سمیه حقی؛ زهره نجفی اصل

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 175-190

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.101412.1034

چکیده
  خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که در جریان اعتیاد به‌طور مستقیم آسیب می‌‌بیند. اعتیاد در بیشتر موارد با مرد به خانواده وارد و با ابتلای دیگر اعضا ازجمله مادر و فرزندان در خانواده تثبیت می‌‌شود. با تثبیت اعتیاد در خانواده و آسیب‌‌پذیری فرزندان، خسارت‌های جبران‌‌ناپذیری بر کیان خانواده وارد می‌‌شود که یکی از آنها، بی‌‌ثباتی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
6. تبیین مؤلفه‌های هویت اجتماعی دانشجویان براساس استفاده از برنامه‌های پیام‌رسان موبایلی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان)

مصطفی باقریان فر؛ علی سیادت؛ یعقوب لهرابی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104932.1140

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تبیین مؤلفه‌های هویت اجتماعی دانشجویان براساس استفاده از برنامه‌‌های پیام‌‌رسان موبایلی است. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی است و جامعۀ آماری آن را همۀ دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال 96 – 1395 تشکیل می‌‌دهد. با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌‌گیری طبقه‌‌ای نسبی تصادفی 338 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. تحلیل جامعه‌شناختی بازتعریف هویت اجتماعی زنان در پرتو تمایلات مصرف‌گرایانه مورد مطالعه: زنان متولد دهه‌های50، 60 و 70 شهر اصفهان

اسداله نقدی؛ ثریا معمار؛ مریم داستانی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 183-208

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.110010.1334

چکیده
  در دهه‌های اخیر، با گسترش مصرف‌گرایی و افزایش تمایلات مصرفی در عرصۀ جهانی، تحولاتی در زمینه‌های فرهنگی و ساختاری جوامع روی داده است که سبب دگرگونی و تغییر در هویت زن سنتی و بازاندیشی در هویت خود در رویارویی با مظاهر امروزی مصرف‌گرایی شده است. امروزه افراد با گرایش به مصرف بیش‌ازحد کالاها برای رفع نیاز، سعی دارند جایگاه اجتماعی ...  بیشتر

رسانه
8. بررسی نقش شبکه‌های سایبری بر هویت فرهنگی دانشجویان دانشگاه اصفهان سال تحصیلی 91-1390

نگین برات دستجردی

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 159-170

چکیده
              رشد سریع شبکه‏های سایبری دانشجویان را با اطلاعات و برنامه‏های متنوعی روبه رو ساخته و تغییرات گوناگونی در عرصه‏های مختلف زندگی آنان ایجاد کرده است که بدون تردید یکی از حوزه‏های تأثیر پذیر آن، هویت و فرهنگ است. لذا هدف اصلی از انجام پژوهش، بررسی نقش شبکه‏های سایبری بر هویت فرهنگی دانشجویان است. ...  بیشتر

فرهنگ
9. بررسی رابطۀ هویت قومی و ملی با تأکید بر نقش دینداری: نمونه موردی دانش‏آموزان متوسطه شهر یاسوج

سید فخرالدین بهجتی اصل؛ آرمان حیدری؛ مجید موحد

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 171-188

چکیده
            بررسی رابطۀ هویت ملی و قومی از برجسته‏ترین موضوع‏های مورد توجه جامعه‏شناسان و محققان خارجی و ایرانی بوده است. این رابطه را می‏توان در پرتو تأثیر دو دسته عوامل گریز از مرکز و یا گراینده به مرکز بررسی کرد. در دهه‏های اخیر، متأثر از جهانی شدن و تضعیف هژمونی تئوری‏های "دنیوی شدن"، دین و دینداری از مهمترین ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
10. ساختار شناختی کنشگران اجتماعی سامانه‌ی اطلاعات اقلیمی: کاربرد رویکرد نقشه‌ی علّی

مریم شریف زاده؛ غلامحسین زمانی؛ محمد تقی ایمان؛ عزت اله کرمی

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 153-177

چکیده
  دسترسی توأمان به پایداری، سودآوری، بهره­وری، و توسعه در بخش کشاورزی، ثمره‌ی تلفیق و کاربست منطقی اطلاعات مقتضی در بستر کنش­های جاری در سامانه‌ی (نظام) اطلاعات اقلیمی کشاورزی است، اما پرسش اساسی آن است که این سامانه تا چه میزان فضای لازم برای توسعه‌ی کشاورزی را فراهم ساخته است. لذا هدف این پژوهش، بررسی ساختار شناختی کنشگران اجتماعی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
11. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان هویت جمعی

جعفر هزار جریبی؛ سعید لهراسبی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
    در این پژوهش هدف، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هویت جمعی در میان دانشجویان 18-29 ساله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. این مطالعه از نوع پیمایشی است که بر روی 334 نفر از دانشجویان 18-29 ساله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی که 253 نفرشان زن و 81 نفرشان مرد بوده‌اند و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
12. رابطه احساس محرومیت نسبی با گرایش به هوّیت ملی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

علی ربانی؛ رسول ربانی؛ محمدرضا حسنی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 67-94

چکیده
    در این مقاله سعی شده است پاسخ علمی به این پرسش ارائه شود که بین گرایش به هوّیت ملی و احساس محرومیت نسبی چه نسبتی وجود دارد؟ برای ورود به بحث، از مدخل بررسی محتوای مفهومی هوّیت ملی وارد شده و علل و دلایل ابهام در تعریف هوّیت ملی را برشمرده‌ایم. در نوشتار حاضر هوّیت ملی به مثابه نوعی هوّیت اجتماعی تلقی شده، طوریکه در این نوع تلقی دایره ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
13. بررسی میزان بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن

حسین بنی فاطمه؛ زهره رسولی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
  امروزه جامعۀ ما با فقدان تدریجی معانی یا جایگزینی آن‌ها مواجه است. یک بعد از جدائی افراد از نظام اجتماعی به واسطۀ همین بی معنایی اجتماعی تعریف شده است و بخشی از بزهکاری، سرخوردگی، پوچ گرائی، مصرف انواع قرص‌های روان گردان و مخدّر، عدم گرایش به کار، عدم تمایل به تحصیل و .... به سبب همین بی معنایی است. روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش پیمایشی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
14. هویت ملی و برخی عوامل مؤثر بر آن در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه اصفهان

منصور حقیقتیان؛ احمد غنضفری؛ پروانه تکه اکبر آبادی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 71-82

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش برخی عوامل جامعه پذیری بر هویت ملی نوجوانان شهر اصفهان می‌باشد که به شیوه پیمایشی انجام شده است. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از یک نمونه 427 نفری از بین دانش آموزان نوجوان ( 237 دختر و 190 پسر ) 14 تا 17 ساله شهر اصفهان که به صورت تصادفی خوشه‌ای از سطح دبیرستانهای نواحی 5 گانه شهر اصفهان انتخاب شده‌اند، جمع آوری ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
15. بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز

علی حسین حسین زاده؛ فرهنگ ارشاد؛ امین نیازی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 1-23

چکیده
  چکیدهجامعه فعلی ایران به دلیل تغییرات و تحولات اجتماعی و مسا یل خاص دوران گذار از بعد ارزش ها ی فرهنگی واجتماعی درگیر چالش می باشد . یکی از مؤلفه های مهم این تغییر و تحولات دوران گذار، بحث هویت اجتماعی است . دراین پژوهش سعی شده است هویت اجتماعی در بستر تغییراتی که در نگرش و ارزش های افراد ایجاد می شود مورد تجزیهو تحلیل قرار گیرد . برای ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
16. بررسی رابطه بین رضایت اجتماعی و هویت ملی با

محمدتقی ایمان؛ گلمراد مرادی؛ گلمراد مرادی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 155-174

چکیده
  چکیدهمطالعه رفتار آدمی و شناخت عواملی که موجب تقویت یا تغییر آن می شود از موضوعات مورد مطالعه اندیشمندان علوم اجتماعیو رفتاری است . یکی از این مسایل بحث تعهد اجتماعی جوانان و میزان پایبندی آنها به اصول و قوانین اساسی حاکم در جامعه میباشد. بدون شک تعهد اجتماعی به مع نی هم اهنگی اجزای نظام اجتماعی جهت دستیابی به اهداف نظام یک ی از خصوص ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
17. بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی

علی اصغر مقدس؛ عبدالعلی لهسایی زاده؛ سید مجتبی تقوی نسب

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 45-70

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با عنوان بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی در میان اعراب شهرستان اهواز با استفاده از رویکردکمی و روش پیمایشی صورت گرفته است. نمونه پژوهش ۳۸۴ نفر از اعراب زن و مرد بین سن ۱۸ تا ۶۵ سال بودند. برای دقت عملبیشتر، یک پرسشنامه پیش آزمون بین ۵۲ نفر از اهالی عرب شهرستان اهواز اجرا گردید و در نهایت پرسشنامه نهایی در ...  بیشتر