دوره 33 (1401)
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
مسائل اجتماعی ایران
بررسی رابطۀ رهبری سطح پنج و توانمندسازی ساختاری با تعالی سازمانی مدارس به‌واسطۀ نقش میانجی توانمندسازی روان‌‌شناختی معلمان

حسین معجونی؛ محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ افشین افضلی

دوره 32، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 97-118

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.128223.2085

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ رهبری سطح پنج و توانمندسازی ساختاری با تعالی سازمانی مدارس به‌واسطۀ نقش میانجی توانمندسازی روان‌‌شناختی است. جامعۀ آماری آن متشکل از همۀ معلمان ابتدایی استان فارس به تعداد 16264 نفر است که از این جامعه، به روش نمونه‌‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای نسبی و براساس فرمول کوکران، نمونه‌‌ای 375 نفری انتخاب شدند. برای ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
ذهنیت مدرن، سلطه و میدان نابرابرِ دانش، منابع و استعداد: چالش‌های شکل‌گیری علوم انسانیِ پزشکی در ایران

احمد کلاته ساداتی؛ کامران باقری لنکرانی؛ زهرا فلک الدین

دوره 32، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 55-76

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.124480.1961

چکیده
  شکل‌گیری و بسط علوم انسانی پزشکی، چالش معرفت‌شناختی مهمی در جهان است. در این مقاله چالش‌های پیش روی علوم انسانی پزشکی از منظر صاحب‌نظران علوم انسانی در ایران واکاوی شده است. مطالعه‌ای کیفی در سطح ملی در سال ۱۳۹۸ انجام شد. با در نظر گرفتن معیار اشباع، داده‌ها با 22 مصاحبۀ نیمه‌‌ساختاریافته و دو پرسش‌ باز جمع‌آوری و تحلیل مضمون ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه‌ها در جامعه؛ با تأکید بر انتظارات جامعۀ محلی

علی اکبر دولتی؛ سید علی سیادت؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمد رضا نیستانی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 59-82

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.121141.1858

چکیده
   تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه، هدف اصلی پژوهش حاضر بود. برای این منظور از دیدگاه روش‌شناسی از راهبرد داده‌بنیاد استفاده شد. قلمرو مطالعه استان و دانشگاه سمنان است. نمونۀ آماری شامل دو گروه ذی‌نفعان داخلی دانشگاه (ازجمله کارکنان، معاونان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه) و ذی‌نفعان خارجی دانشگاه (ازجمله مدیران و کارشناسان سازمان‌های ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
تحلیل نقش میانجی‌گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌‎های اجتماعی در بازار کار

زهره رفیعی بلداجی؛ وحید قاسمی؛ مقصود فراستخواه؛ سیدعلی هاشمیان فر

دوره 31، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.120755.1849

چکیده
  با گسترش‌یافتن و عمومی‌شدن نظام آموزش عالی انتظار می‌‌رفت شرایط اجتماعی دگرگون و فرصت برابر تحرک اجتماعی برای همگان میسر شود. این پژوهش با تبیین نظری و آزمون فرضیه‌های مختلف دربارۀ تأثیر پس‌‌زمینۀ اجتماعی بر پذیرش در دانشگاه و سپس بر موقعیت شغلی افراد، درصدد بررسی نقش میانجی‎‌گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌‌های ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
آموزش عالی و توسعۀ اقتصادی: مطالعۀ تطبیقی کشورهای منتخب جهان

رضا همتی؛ وحید قاسمی؛ ابراهیم منصوری نژاد

دوره 31، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 75-96

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.118685.1766

چکیده
  تأثیر آموزش عالی بر توسعه موضوعی انکارناپذیر است؛ اما به‌ نظر می‌رسد صرف افزایش لجام‌گسیخته و بدون برنامۀ مؤسسات آموزش عالی و تعداد دانشجویان، زمینه‌‎ساز دست‌یابی به توسعه نیست. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین شاخص‌های کمی (کمیت آموزش کمی) و کیفی (کارآیی و برابری) آموزش عالی با توسعۀ اقتصادی میان 78 کشور منتخب جهان است. پشتوانۀ ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
طراحی مدل نگهداشت ژن نخبگی با تأکید بر دانش‌آموختگان آموزش عالی و وزارت بهداشت

رضا زندی؛ یونس وکیل الرعایا؛ محسن فرهادی نژاد

دوره 30، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 97-112

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.112981.1484

چکیده
  با خروج نخبگان و بازنگشتن آنها به کشور، ژن‌های نخبگی هم به کشورهای نخبه‌پذیر منتقل و سبب تضعیف جریان توسعه‌یافتگی در کشور می‌شوند. هدف کلی این پژوهش طراحی الگوی نگهداشت ژن ‌نخبگی در کشور با تأکید بر وزارت‌های علوم و بهداشت است. روش به‌کار‌رفته، ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. 25 نفر از استادان نخبۀ وزارت‌های علوم و بهداشت در ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
عوامل مؤثر بر نگرش اخلاقی به کسب‌ و کار مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمد خدابخشی؛ زهرا عزیزیان کلخوران

دوره 30، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 151-175

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.111409.1407

چکیده
  امروزه تدوین قواعد اخلاقی برای حرفه‌های مختلف به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در سراسر دنیا تبدیل شده است. در این میان، پژوهشگران بسیاری به اخلاق کسب ‌و کار به‌منزلۀ یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اخلاق حرفه‌ای توجه کرده‌اند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نگرش اخلاقی به کسب ‌و کار میان نمونۀ خاصی از جامعه (دانشجویان دختر) انجام شده ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
تحلیل تطبیقی - کیفی عوامل مؤثر بر تولید علم در سطح کلان

رسول عباسی تقی دیزج

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 105-122

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.109889.1326

چکیده
  نویسنده در مطالعۀ پیش رو درصدد است که بداند یک جامعه باید چه شرایطی داشته باشد تا به‌موازات برابری در آموزش عالی، به توسعۀ علمی نیز دست یابد. در این زمینه با استفاده از منطق فازی، استخراج شرایط لازم و کافی و شناخت سازوکار علی وقوع نتیجه (توسعۀ علمی) مدنظر قرار گرفت. به‌طور کلی پنج مسیر علی با کفایت نظری مقبول به دست آمد؛ اما به‌دلیل ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
احساس شادمانی و عوامل دانشگاهی مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان)

رضا همتی

دوره 29، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.109650.1313

چکیده
  شادمانی از مؤلفه‌های اصلی کیفیت زندگی همۀ گروه‌های سنی به‌ویژه دانشجویان است. زندگی دانشجویی آکنده از استرس‌ها و فشارهای روانی مختلف است. در صورتی که دانشگاه‌ها محیط‌هایی پویا، سرزنده و بانشاط باشند، دانشجویان بر فشارهای ناشی از تحصیل و زندگی دانشگاهی پیروز می‌شوند؛ در غیر این صورت این استرس‌ها هم بر فرایند یادگیری و موفقیت ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در علوم اجتماعی و تبیین جامعه‌‎شناختی عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌ها در ایران

سیروس احمدی؛ محسن اخوان مهدوی؛ مریم مختاری

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 181-202

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.107627.1219

چکیده
  افزایش بی‌سابقۀ میزان بیکاری بین دانش‌آموختگان دانشگاهی از یک سو و توانایی‌نداشتن دولت در استخدام آنها ازسوی دیگر، نشان‌دهندۀ این است که باید به‌طور جدی‌تری به کارآفرینی توجه شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی فرصت‌‌های کارآفرینانه در علوم اجتماعی و تبیین جامعه‌‌شناختی عوامل مؤثر بر بهره‌‌برداری از فرصت‌‌هاست. در ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
مطالعه‌ای کیفی از جایگاه نخبگان جوان ایرانی در بستر جامعۀ ایران

علی روحانی؛ مسعود انبارلو

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 93-112

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.102080.1057

چکیده
  نخبگان و سرآمدان در هر کشوری ازجمله ایران زمینه‌ساز رشد و توسعه‌اند؛ به همین دلیل، نهادهای مختلف جامعه سال‌ها تلاش کرده‌اند نخبگان جوان ایرانی در کشور بمانند و در توسعۀ علمی کشور نقش‌آفرینی کنند؛ با وجود این تلاش‌ها، کشور ایران رتبۀ اول فرار نخبگان را در جهان دارد؛ هدف پژوهش حاضر، بررسی فهم نخبگان و استعدادهای برتر از جایگاه ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
نقش عوامل اجتماعی (خانواده، مدرسه و گروه همسالان) در جامعه‌پذیری دانش‌آموزان استان گلستان

علیرضا قربانی؛ سکینه جمعه نیا

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 113-128

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.100602.1013

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی نقش عوامل اجتماعی (خانواده، مدرسه و گروه همسالان) در جامعه‌پذیری دانش‌آموزان استان گلستان بود. روش پژوهش کمی از نوع توصیفی با پیمایش اجتماعی است. جامعة آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستانی استان گلستان به تعداد 76156 نفر است که با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران، حجم نمونه‌ای برابر با 400 نفر از جامعة ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
تحلیل رابطة بین جامعه‌پذیری سازمانی، رفتار رهبری، هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان

محمد علی نادی؛ زهره مشایخی

دوره 28، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 153-176

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21716

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطة بین جامعه‌پذیری سازمانی، رفتار رهبری، هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی به مرحله اجرا درآمد. از جامعة آماری 742 نفری کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان براساس فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970) 254 نفر، تعیین و سپس براساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، نسبتی حجم هر ناحیه آموزش ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بررسی میزان سواد سیاسی و اجتماعی شهروندان بزرگسال شهر اصفهان

فاطمه السادات موسوی ندوشن؛ ستاره موسوی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی

دوره 25، شماره 2 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 49-60

چکیده
        محمدرضا نیلی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان *   ستاره موسوی، دانشجوی دکتری برنامه­ درسی دانشگاه اصفهان   فاطمه سادات موسوی، دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان       هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان سواد اجتماعی و سیاسی بزرگسالان شرکت‌کننده در مراکز آموزشی غیر رسمی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
وضعیت گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه اصفهان و برخی از عوامل مرتبط با آن

مسعود کیانپور؛ ثریا معمار؛ سحر خجسته

دوره 25، شماره 2 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 117-138

چکیده
        سحر خجسته، کارشناس ارشد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان *   ثریا معمار، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان   مسعود کیانپور، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان      امروزه صاحبنظران تفکر انتقادی را به عنوان یک ضرورت در زندگی درنظر می­گیرند. به همین علت، یکی از اهداف آموزش و پرورش، تربیت افرادی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاههای دولتی کشور در سال تحصیلی86-85

حسین زارع؛ سعید رجایی پور؛ حسین مولوی؛ زنده یاد مهدی جمشیدیان

دوره 21، شماره 4 ، بهمن 1389، ، صفحه 57-72

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاد دهنده در دانشگاههای دولتی کشور بود. مؤلفه های سازمان یاددهنده در پنج مقولۀ دیدگاه قابل یاددهی، ایده ها، ارزشها، انرژی و قاطعیت در تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 25067 نفر اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی کشور (13335 نفر در ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های آموزشی و پژوهشی

مسعود تقوایی؛ محمود اکبری

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 19-34

چکیده
  تحقیقات انجام شده پیرامون برنامه های توسعه در کشورهای مختلف جهان، نشان دهنده محوری بودن نقش فناور ی اطلاعاتاست. براین اساس ، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعا ت در عرصه های آموزشی و پژوهشی دانشگاهاصفهان انجام گرفته است . روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضاء محترم هیأتعلمی دانشگاه ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
الزام‌ها و پیامدهای اجتماعی برنامه‌درسی پاسخگو در آموزش‌عالی مطالعه موردی: دانشگاه‌های دولتی اصفهان

محمد رضا نیلی؛ احمدرضا نصر؛ مصطفی شریف؛ محمود مهرمحمدی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 57-76

چکیده
  نظام آموزش عالی نهادی اجتماعی است که از دیرباز برای انجام سه رسالت آموزش، پژوهش و خدمات پدید آمده و درسال های اخیر رسالت های جدیدی از جمله کارآفرینی نیز به آن افزوده شده است . در بین تمامی عناصر و خرده نظام هایآموزش عالی، از برنامه های درسی به عنوان مهم ترین عنصر و به منزله قلب این نظام یاد می شود زیرا بنیاد ی ترین ابزارفراهم آورنده دانش، ...  بیشتر