فرهنگ
1. تبیین جامعه‌‌شناختی فرهنگ مالیاتی بر مبنای واکاوی نظام معنایی مؤدیان مالیاتی در شهر اصفهان: رویکردی ترکیبی

محمد حیدری؛ وحید قاسمی؛ محسن رنانی؛ محمد تقی ایمان

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.110523.1373

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه‌شناختی فرهنگ مالیاتی مؤدیان ازطریق واکاوی نظام معنایی آنها دربارۀ پدیدۀ مالیات انجام شده است. روش پژوهش از نوع ترکیبی و راهبرد اکتشافی - متوالی است. در مرحلۀ کیفی پژوهش از روش نظریۀ زمینه‌‌ای (رویکرد سیستماتیک) و در مرحلۀ کمی از روش پیمایش استفاده شد. جامعۀ مطالعه‌شده، مؤدیان مالیاتی شهر اصفهان است. ...  بیشتر

فرهنگ
2. رابطه جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطه شهر همدان

رضا هویدا؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ حجت اله مختاری فر

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 63-82

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر همدان بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران مدارس متوسطه شهر همدان بود که در پژوهش حاضر 143 نفر از آن­ها بصورت خوشه‌ای تک مرحله‌ای انتخاب شدند، برای جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه جامعه‌پذیری سازمانی کلاین و همکاران (2006) و پرسش نامه تعهد ...  بیشتر

فرهنگ
3. ارائه الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی با رویکرد زمینه ­ای (مطالعه موردی: یک شرکت تولیدی)

محمد اسماعیل انصاری؛ علی شائمی برزکی؛ علی صفری

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 121-142

چکیده
     با ورود به هزاره سوم و شتاب تغییرات در محیط سازمان­ها، توجه به مسائل درون سازمانی و از جمله فرهنگ سازمانی بسیار مهم است. سازمان­ها جهت رسیدن به اهداف خود و فعالیت در محیطی رقابتی و پرچالش می­بایستی به فرهنگ سازمانی توجه نمایند. هدف از این مقاله ارائه الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی در شرکتی تولیدی است که این هدف با رویکردی زمینه­ای ...  بیشتر

فرهنگ
4. بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان فریدونشهر(سال 1388)

احمد آذین؛ سید محمود موسوی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 183-200

چکیده
   هدف عمده این پژوهش، بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسط ه شهرستان فریدونشهر است. به همین منظور یک نمونه 230 نفری از دانش آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل در شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش و پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 89-88 بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند و ابزار پژوهش مورد استفاده، ...  بیشتر

فرهنگ
5. بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان

جعفر هزار جریبی؛ رضا صفری شالی

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 17-38

چکیده
  بررسی عوامل م ؤثر بر اعتماد اجتماعی شهروندانجعفر هزار جریبی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی *رضا صفری شالی، پژوهشگر اجتماعیچکیدهاعتماد از متغیرهای مهم سرمایه اجتماعی است که در چارچوب نظم اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است و همزمانبا تغییرات جامعه، اشکال اعتماد نیز تغییر می یابد. امروزه همراه با تغ ییرات جوامع ...  بیشتر

فرهنگ
6. رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی با فرهنگ سازمانی یادگیری

اصغر مشبکی؛ وهاب خلیلی شجاعی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 51-74

چکیده
  چکیدههدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه هوش عاطف ی مدیران و جو سازما نی با فرهنگ سازمانی یادگیر ی است کهشرکت ملی نفت ایران به عنوان مورد انتخاب شده است. در این پژوهش ، ۳۰ مدیر از مدیران صنعت نفت مل ی ای ران وشرکت های تابعه بصورت خو شه ای انتخاب شدند که بر ای جمع آور ی اطلاعات، از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه استفادهشده است . در این مقاله ...  بیشتر

فرهنگ
7. بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر گرایش به ترویج کشاورزی

نصراله پورافکاری؛ منصور حقیقتیان؛ سید رضا قطبی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 81-106

چکیده
  چکیدهکشاورزی در مناطق توسعه نیافته و محروم یکی از مهمترین منابع اقتصادی و از ابعاد گوناگون، مؤثر بر زندگی اجتماعیافراد است. از طرفی با توجه به پیامدهای رشد جمعیت شهرنشین و پیش بینی افزایش نیاز به محصولات کشاورزی،اهمیت ترویج و آموزش کشاورزی دوچندان می گردد زیرا پسندیده آنست که در راستای توسعه پایدار که هم رشدکشاورزی و نیاز غذایی جمعیت ...  بیشتر

فرهنگ
8. گرایشها و اولویتهای ارزشی دانشجویان

محمود علمی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 107-132

چکیده
  چکیده« ارزش ها » فرهنگ خاص خود را در فرهنگ کلی جامعه دارد. یکی از عناصر اساسی فرهنگ جامعه ،« طبقه اجتماعی » هرمیباشد. افراد متعلق به طبقه اجتماعی خاص، نظام ارزش خاصی دارند و اولویت های ارزشی آنان با طبقات اجتماعی دیگر متفاوتاست. هدف این پژوهش، تعیین میزان و نوع پراکندگی گرایشهای ارزشی و نیز برری رابطه بین گرایشهای ارزشی و ...  بیشتر

فرهنگ
9. بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش

علی یزدخواستی؛ سعید رجایی پور؛ حسین مولوی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 175-188

چکیده
  چکیدههدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه های دولتیکشور بر اساس نظرات اعضای هیأت علمی بود. سئوال های پژوهش با توجه به چهار نوع فرهنگ سازمانی(توسعه ای، گروهی، عقلانیو سلسله مراتبی ) و شش مؤلفه مدیریت کیفیت فراگیر (رهبری، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری، اطلاعات و تحلیل، ...  بیشتر

فرهنگ
10. نیل به تعالی(سرآمدی) از طریق تقویت فرهنگ سازمانی

مهدی ابزری؛ محمدرضا دلوی

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 171-196

چکیده
  چکیدهامروزه برای ایجاد انگیز ه، رفتارهای مطلوب، دستیابی به اهداف سازمانی، افزایش بهره وری نیروی انسانی و در نهایت نیل به تعالی(سرآمدی) سازمانی، مدیران سطوح بالای سازمان از راهبردهای نوین و کارآمد استفاده می کنند. یکی از راهبردهای نیل به تعالی وتفوق، از طریق ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب است. تحقیق حاضر برای شناخت مسیر نیل به تعالی سازمانی ...  بیشتر