موضوعات = انحرافات اجتماعی
تحلیل جامعه‌شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی

دوره 22، شماره 4، دی 1390، صفحه 1-18

اکبر علیوردی نیا؛ احمد رضایی؛ فریبرز پیرو


تحلیل رابطه‌ی بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در نوجوانان

دوره 22، شماره 4، دی 1390، صفحه 35-50

احمد یارمحمدیان؛ حیدر شرفی راد


فضاهای بی­ دفاع شهری و خشونت (مطالعه‌ی موردی فضاهای بی­ دفاع شهر تهران)

دوره 22، شماره 4، دی 1390، صفحه 51-70

علیرضا محسنی تبریزی؛ سهراب قهرمانی؛ سجاد یاهک


پژوهشی دربارۀ بی تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد پژوهش: شهروندان تهرانی)

دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-22

علیرضا محسنی تبریزی؛ مجتبی صداقتی فرد


بررسی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

دوره 20، شماره 3، مهر 1388، صفحه 37-50

علیرضا محسنی تبریزی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ ستار پروین


ترس از جرم در مناطق جرم خیز شهر شیراز

دوره 20، شماره 2، تیر 1388، صفحه 65-80

حبیب احمدی؛ حسین افراسیابی؛ مریم سروش؛ حسین افراسیابی