مسائل اجتماعی ایران
1. مطالعۀ ملی - عرضی عوامل مؤثر بر جرائم خشونت‌آمیز در سطح کلان

رسول عباسی تقی دیزج

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 93-116

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.118976.1776

چکیده
  هدف این پژوهش، تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم خشونت‌آمیز در سطح کلان است. در این راستا، با طرح نظریۀ تلفیقی، شناخت سازوکار علّی وقوع نتیجه مدنظر قرار گرفت. روش مطالعه، رویکرد تطبیقی کیفی بود و از رهیافت منطق فازی استفاده شد. نتایج شرایط لازم و کافی منفرد وقوع نتیجه در مجموع موارد مثبت نشان دادند شروط حاکمیت قانون، فرصت ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. نقش هنجارهای وظیفه‌گرایانۀ کانت و راهبرد‌‌های اخلاقی در کاهش رفتارهای سیاسی منفی با نقش میانجی ادراکات سیاسی کارکنان از اخلاق مطالعۀ موردی: دانشگاه پیام‌‎نور شهر همدان

لیلا نعمتی؛ علی صفایی شکیب؛ بابک عبدالملکی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 139-154

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.119477.1799

چکیده
  رفتارهای غیراخلاقی سبب شکست اخلاقی سازمان می‌شوند و شرایط آشفته‌‌ای را برای سازمان به بار می‌آورند؛ به‌ویژه در سازمان‌های آموزشی که رسالت مهمی در تربیت نیروی انسانی به‌‌منزلۀ سرمایه‌‌های اجتماعی دارند و مولدی برای اقتصاد و تغییرات اجتماعی‌اند. دانشگاه‌‌ها هم قطب اندیشه‌‌های سیاسی و هم محیطی برای آموزش و یادگیری‌اند؛ ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. کاربست تجربی نظریۀ فعالیت‌های روزمره در بررسی رفتارهای انحرافی دانشجویان

اکبر علیوردی نیا؛ منا علیمردانی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21442

چکیده
  پژوهش حاضر می‌کوشد با تکیه بر نظریۀ فعالیت­های روزمره، چرایی وقوع رفتارهای انحرافی را در میان دانشجویان دانشگاه مازندران بررسی و این‌گونه، این نظریه را آزمون تجربی کند. برخلاف بیشتر پژوهش­هایی که نظریۀ فعالیت­های روزمره را دربارۀ قربانیان جرائم و چگونگی قربانی‌شدن به کار می­برده­اند، در پژوهش حاضر، این نظریه برای تبیین ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. تحلیل جامعه‌شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی

اکبر علیوردی نیا؛ احمد رضایی؛ فریبرز پیرو

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 1-18

چکیده
  در سال‌‌های اخیر شاهد روند روبه رشد میزان خودکشی نسبت به سال‌های گذشته در میان اقشار مختلف، بخصوص در میان قشر جوان و نوجوان بوده‌ایم. وجود چنین معضلی، زمینه‌ را برای انجام پژوهش‌های علمی به منظور علت‌یابی و ارایه‌ی راهکار‌های بهینه فراهم‌ می‌سازد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی جامعه‌شناختی میزان گرایش دانشجویان دانشگاه رازی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. تحلیل رابطه‌ی بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در نوجوانان

احمد یارمحمدیان؛ حیدر شرفی راد

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 35-50

چکیده
  طی دهه‌ی گذشته، تعداد زیادی از متخصصان روان‌شناسی تربیتی، بر اهمیت رشد مهارت‌های هیجانی و اجتماعی کودک، در طول تحصیلات آموزشگاهی تأکید داشته‌اند و این به علت اثرپذیری مهارت‌های سازگاری اجتماعی از قابلیت‌های هیجانی فرد است که می‌تواند درجریان رشد خود را نشان دهد. بنابراین، با توجه به اهمیت هوش هیجانی در تغییر استرس و سازگاری ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
6. فضاهای بی­ دفاع شهری و خشونت (مطالعه‌ی موردی فضاهای بی­ دفاع شهر تهران)

علیرضا محسنی تبریزی؛ سهراب قهرمانی؛ سجاد یاهک

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 51-70

چکیده
  عوامل متعددی در وقوع و گسترش خشونت مؤثر هستند. یکی از این عوامل، فضاهای بی­دفاع شهری یا جرم­خیز است. فضاهای بی­دفاع یا جرم­خیز دارای ویژگی‌های بسیاری هستند که در دو دسته‌ی فیزیکی و اجتماعی قابل تفکیک بوده، سبب مستعد ­شدن فضاها برای وقوع خشونت می­شوند. از دیدگاه طراحان شهری و معماران، ویژگی‌های فیزیکی و از دیدگاه نظریه­پردازان ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. پژوهشی دربارۀ بی تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد پژوهش: شهروندان تهرانی)

علیرضا محسنی تبریزی؛ مجتبی صداقتی فرد

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 1-22

چکیده
  در این پژوهش فرضیه هایی در مورد بی تفاوتی اجتماعی در شهر تهران به آزمون نهاده شد. اهداف این پژوهش، شناسایی چگونگی پدیدۀ یادشده در جامعۀ آماری، و سنجش همبستگی آن با برخی متغیرهای مؤثر به منظور سنجش میزان اثر گذاری هر یک از آنها بر بی تفاوتی اجتماعی بود. با روش پیمایش، و اجرای ابزار پژوهش بر روی نمونه ای با حجم850 نفر در شهر تهران یافته ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
8. بررسی جامعه شناختی شخصیت قدرت طلب (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

وحید قاسمی؛ بدری برندگی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 23-40

چکیده
  شخصیت قدرت طلب، شخصیتی اساساً ضعیف و وابسته و ناامن است که برای رسیدن به احساس امنیت و قدرت، به دنبال آن است که نظم و انتظامی در جهان به وجود آورد. شخصیت های قدرت طلب فراوانند و همه ما کم و بیش قدرت طلبیم و به طور آگاهانه یا ناآگاهانه، حیله های سلطه جویی را از آغاز تا پایان زندگی مان دنبال می کنیم تا حیات واقعی مان را مخفی نموده و در این ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
9. بررسی عوامل موثر در بروز رفتارهای وندالیستی در میان دانش آمـوزان مقطـع متوسطه شهرستان ایذه

سید عبدالحسین نبوی؛ حسین ملتفت؛ علی براتیان

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 83-100

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر رفتارهای وندالیستی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ایذه می باشد. به همین جهت از نظریه های جامعه شناسی،روان شناسی و روان شناسی اجتماعی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. روش تحقیق حاضر پیمایشی بوده و از تکنیک پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق تعداد 386 نفر دانش آموز ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
10. بررسی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

علیرضا محسنی تبریزی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ ستار پروین

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 37-50

چکیده
  چکیدهمقاله حاضر به بررسی عوامل م ؤثر بر سرقت نوجوانان در کرمانشاه با رویکردی ترکیبی پرداخته است . مبنای نظری پژوهشبرتئوری های همنشینی افتراقی ، کنترل اجتماعی ، احساس محرومیت نسبی و شرایط آنومیک خانواده استوار می باشد . روش تحقیق ،پیمایشی و از نوع روش علی ‐ مقایسه ای است . اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه هدایت شده محقق ساخته جمع ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
11. ترس از جرم در مناطق جرم خیز شهر شیراز

حبیب احمدی؛ حسین افراسیابی؛ مریم سروش؛ حسین افراسیابی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 65-80

چکیده
  چکیدهاین مقاله به بررس ی ترس از جرم و عوامل فردی و محله ای مرتبط با آن می پردازد . به این منظور یک مطالعه پیمایشی به کمکپرسشنامه ای که توسط ۳۰۰ نفر از ساکنین دو محله جرم خیز شهر شیراز (محله احمدی نو و ده پیاله ) صورت گرفت. نتایج حاکی ازآن است که از میان متغیرهای فردی، جنسیت رابطه معناداری با ترس از جرم داشته و مردان ترس از جرم را بیش از زنان ...  بیشتر