مسائل اجتماعی ایران
1. سرمایه‌‌داری مجازی، زایش ستم و ژانوس رهایی: مطالعۀ‌‌ انتقادی برساخت ستم‌‌دید‌‌گی کردهای ایران در فیس‌‌بوک

نریمان محمدی؛ مسعود کیانپور؛ احسان آقابابایی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 23-46

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.109997.1333

چکیده
  پژوهش حاضر دربارۀ چگونگی برساخت ستم‌‌دیدگی کردهای ایران در فیس‌‌بوک ازنظر انتقادی مطالعه و بررسی کرده است. ایدۀ نظری این مقاله، این است که منطق سرمایه‌‌داری مجازی بر فیس‌‌بوک کردی حاکم است و ایدئولوژی‌‌های مختلف وضعیت‌‌های گوناگون مرتبط با کردها را به نفع خودشان مصادره می‌‌کنند. روش پژوهش، مردم‌‌نگاری انتقادی مجازی است ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. مقایسۀ رفتارهای محیط زیستی بین گروه‌های قومی مطالعۀ موردی: اقوام آذری، تالش و گیلک در استان‌های گیلان و اردبیل

محبوبه محجوبی دریاکناری؛ احمد رضایی؛ صادق صالحی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 47-62

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.113028.1485

چکیده
  رفتار محیط زیستی از مفاهیم جدید مطرح‌شده در بررسی‌های محیط زیستی جوامع مدرن است که طرح آن در بسیاری از رویکردهای محیط زیستی نشان‌دهندۀ اهمیت نقش این رفتارها در محیط طبیعی است. اقوام ایرانی به‌دلیل تفاوت‌های فرهنگی در رویارویی با محیط طبیعی رفتار زیست‌محیطی متفاوتی دارند. این طیف وسیع از برخورد نسبت به محیط زیست، از متغیرها و عوامل ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. احساس تعلق به ایران در میان اقوام ایرانی

سید صمد بهشتی؛ محمد حقمرادی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21441

چکیده
  وجود اقوام مختلف در ایران که مهم‌ترین ویژگی آنها بومی‌بودن آنهاست و همچنین تلاش حکومت مرکزی در یک سدة گذشته برای ایجاد یک دولت یا ملت واحد، این پرسش را مطرح می‌کند که درنتیجة سیاست‌های تمرکزگرایانة حکومت‌ مرکزی، اقوام مختلف با مذاهب متفاوت تا چه اندازه به ایران و هویت ملی خود احساس تعلق می‌کنند. با استفاده از تحلیل ثانویة داده‌های ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چندقومیتی (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد)

حسین اکبری؛ روح اله فخاری

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 71-90

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21437

چکیده
  پژوهش حاضر، نقش قومیت و هویت قومی را بر رفتار انتخاباتی شهروندان بجنوردی بررسی کرده‌است. مطالعه برپایۀ نظریات نخبه‌گرا، شکاف‌های اجتماعی، هویت اجتماعی، دلبستگی گروهی، انتخاب عقلانی، رقابت و نظریۀ استعمار داخلی استوار است. مطالعه روی 367 نفر از شهروندان بجنوردی از اقوام مختلف اجرا شد که این حجم نمونه به نسبت اقوام ساکن در شهر تخصیص ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی

علی اصغر مقدس؛ عبدالعلی لهسایی زاده؛ سید مجتبی تقوی نسب

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 45-70

چکیده
  چکیدهاین پژوهش با عنوان بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی در میان اعراب شهرستان اهواز با استفاده از رویکردکمی و روش پیمایشی صورت گرفته است. نمونه پژوهش ۳۸۴ نفر از اعراب زن و مرد بین سن ۱۸ تا ۶۵ سال بودند. برای دقت عملبیشتر، یک پرسشنامه پیش آزمون بین ۵۲ نفر از اهالی عرب شهرستان اهواز اجرا گردید و در نهایت پرسشنامه نهایی در ...  بیشتر