مسائل اجتماعی ایران
4. بررسی رابطه بین راهبرد های مقابله و رفتار پرخاشگرانه جوانان:مطالعه موردی شهر اسلام آباد غرب

عبدالعی لهسایی زاده؛ گلمراد مرادی

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 1-18

چکیده
  بیان مساله: بسیاری اندیشمندان معتقدند که پرخاشگری ریشه بسیاری از مشکلات روانی و رفتاری جوانان است. اینرفتارها در صورت بروز می توانند سبب مشکلات بین فردی، جرم و بزه و تجاوز به حقوق دیگران شده و در صورت درون ریزیشدن قادر به ایجاد انواع مشکلات جسمی و روانی م یباشند. اهمیت نقش راهبردهای مقابله 1 در چگونگی بروز رفتارهای جواناناز نظرگاه ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. نقش مشارکتهای مردمی در توسعه روستایی: با تاکید بر مشارکت سنتی و جدید

سید اسکندر صیدائی؛ امین دهقانی

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 1-18

چکیده
  امروزه مشارکت روستائیان در امور روستایی و با دید تخصصی تر در توسعه روستایی، از ضروریات برنامه ریزی در محیط هایروستایی به شمار می رود. در این میان با مرور تاریخ مشارکتهای روستائیان در امور روستاها با دو الگو یا روند روبه رو می شویم.اولین الگو، الگوی مشارکت سنتی روستائیان در قالب مقرارت عرفی و به صورت نانوشته بوده است که بیش از همه با ...  بیشتر

رسانه
6. رابطه بین تصور از بدن و فرآیند جهانی شدن

بیژن خواجه نوری؛ علی اصغر مقدس

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 1-24

چکیده
  چکیدههدف این مطا لعه بررسی رابطه جهانی شدن و تصور بدن بوده است . مطالعه شامل ۲۲۰۰ زن در شهرهای تهران، شیراز و استهباناست. در ابتدا مطالعات انجام شده را بررسی کرده و سپس با استفاده از نظریه ای ترکیبی که عمدتاً مبتنی بر آراء گیدنز و سپسرابرتسون و همچنین پژوهش های پیشین بوده است، ۹ فرضیه به آزمون گذاشته شدند.برای جمع آوری اطلاعات روش پیمایشی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاههای شهر تهران و

خدیجه سفیری؛ مریم صادقی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 1-34

چکیده
  چکیده:در این مقاله چگونگی پیوند بین مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن بررسی و تحلیل شدهاست که با روش پیمایشی انجام شده است. هدف کلی پژوهش، شناسایی وضعیت مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر وبررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن می باشد که به دنبال دستیابی به این اهداف، شناخت بسترها و زمینه های مناسب وامکانات و شرایط لازم ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
8. بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز

علی حسین حسین زاده؛ فرهنگ ارشاد؛ امین نیازی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 1-23

چکیده
  چکیدهجامعه فعلی ایران به دلیل تغییرات و تحولات اجتماعی و مسا یل خاص دوران گذار از بعد ارزش ها ی فرهنگی واجتماعی درگیر چالش می باشد . یکی از مؤلفه های مهم این تغییر و تحولات دوران گذار، بحث هویت اجتماعی است . دراین پژوهش سعی شده است هویت اجتماعی در بستر تغییراتی که در نگرش و ارزش های افراد ایجاد می شود مورد تجزیهو تحلیل قرار گیرد . برای ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
9. بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی به نیروهای انتظامی

محمود شارع پور

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 1-16

چکیده
  چکیدهویژگی های جامعه معاصر سبب شده که اعتماد، کارکرد ویژه ای پیدا کند. در این میان با توجه به دغدغه های مربوط بهحفظ نظم اجتماع ی و کنترل اجتماع ی در جامعه مدرن، اعتماد عموم مردم به پل یس از اهم یت و یژه ای برخوردار است . درتحلیل شکل گیری اعتماد دو دیدگاه کلی وجود دارد:بر اساس د یدگاه جامعه ‐ محور، با گسترش مشارکت افراد در شبکه ها ی رسمی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
10. بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی‌های کارآفرینی شاغلین سازمانی (زن و مرد) و رضایت شغلی

جعفر هزار جریبی؛ مریم ابراهیمی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 1-18

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی‌های کارآفرینی و رضایت شغلی و بررسی آن بین زنان و مردان انجام شد. جامعه آماری تحقیق، شاغلین بیمارستان کامیاب مشهد بودند . پس از جمع آوری اطلاعات وتحلیل داده­ها از میان سیزده فرضیه، دوازده فرضیه تأیید شد که نتایج فرضیات اصلی بدین صورت بود. بین ویژگی‌های کارآفرینی شاغلین ورضایت شغلی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
11. بررسی میزان بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن

حسین بنی فاطمه؛ زهره رسولی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
  امروزه جامعۀ ما با فقدان تدریجی معانی یا جایگزینی آن‌ها مواجه است. یک بعد از جدائی افراد از نظام اجتماعی به واسطۀ همین بی معنایی اجتماعی تعریف شده است و بخشی از بزهکاری، سرخوردگی، پوچ گرائی، مصرف انواع قرص‌های روان گردان و مخدّر، عدم گرایش به کار، عدم تمایل به تحصیل و .... به سبب همین بی معنایی است. روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش پیمایشی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
12. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان هویت جمعی

جعفر هزار جریبی؛ سعید لهراسبی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
    در این پژوهش هدف، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هویت جمعی در میان دانشجویان 18-29 ساله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. این مطالعه از نوع پیمایشی است که بر روی 334 نفر از دانشجویان 18-29 ساله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی که 253 نفرشان زن و 81 نفرشان مرد بوده‌اند و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
13. پژوهشی دربارۀ بی تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد پژوهش: شهروندان تهرانی)

علیرضا محسنی تبریزی؛ مجتبی صداقتی فرد

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 1-22

چکیده
  در این پژوهش فرضیه هایی در مورد بی تفاوتی اجتماعی در شهر تهران به آزمون نهاده شد. اهداف این پژوهش، شناسایی چگونگی پدیدۀ یادشده در جامعۀ آماری، و سنجش همبستگی آن با برخی متغیرهای مؤثر به منظور سنجش میزان اثر گذاری هر یک از آنها بر بی تفاوتی اجتماعی بود. با روش پیمایش، و اجرای ابزار پژوهش بر روی نمونه ای با حجم850 نفر در شهر تهران یافته ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
14. تحلیل جامعه‌شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی

اکبر علیوردی نیا؛ احمد رضایی؛ فریبرز پیرو

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 1-18

چکیده
  در سال‌‌های اخیر شاهد روند روبه رشد میزان خودکشی نسبت به سال‌های گذشته در میان اقشار مختلف، بخصوص در میان قشر جوان و نوجوان بوده‌ایم. وجود چنین معضلی، زمینه‌ را برای انجام پژوهش‌های علمی به منظور علت‌یابی و ارایه‌ی راهکار‌های بهینه فراهم‌ می‌سازد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی جامعه‌شناختی میزان گرایش دانشجویان دانشگاه رازی ...  بیشتر

15. بررسی فردگرایی روش‌شناختی و چالش‌های آن در علوم ‌اجتماعی

اسفندیار غفاری نسب؛ محمدتقی ایمان

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
          چکیده   هدف این مقاله بررسی دیدگاه فردگرایی روش شناختی درباره‌ی شیوه‌ی تبیین پدیده‌های اجتماعی است. این دیدگاه پدیده‌های اجتماعی را برحسب کنش‌های افراد، تبیین می‌کند. نهادهای اجتماعی به افراد و تمایلات آنها تقلیل داده می‌شود. گرایش به روان‌شناسی‌گرایی در این دیدگاه مهم است. با این حال، در فردگرایی روش‌شناختی دو تفسیر ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
16. بررسی عوامل آموزشگاهی و تأثیر آن بر کجرفتاری

سعید معیدفر؛ حسین مقیمی اسفندآبادی

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 1-20

چکیده
  یکی از مهمترین کارکردهای مدرسه، جامعه‌پذیری دانش‌آموزان است که نبود آن، به کجرفتاری دانش آموزان خواهد شد. هدف اصلی مقاله‌ حاضر، بررسی عوامل و مؤلفه‌های مدرسه و تأثیر آنها بر کجرفتاری دانش‌آموزان است. چهارچوب نظری تحقیق، ترکیبی از نظریه‌های فشار عمومی اگنیو (1992)، پیوند اجتماعی هیرشی (1969) و پیوند افتراقی ساترلند (1939) و با کنترل متغیر ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
17. بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی

محمد حسین پناهی؛ حمید دهقانی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
           پژوهش حاضر، در پی آن بود که به بررسی عوامل مؤثر بر شادمانی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی بپردازد. با استفاده از نظریات موجود یک چارچوب نظری تلفیقی تدوین و بر اساس آن فرضیه‌هایی مطرح شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و صنعتی امیرکبیر هستند که از آن، نمونه‌ای به حجم ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
18. بررسی تأثیر بهزیستی روانی بر رضایتمندی زناشویی زنان: مورد مطالعه زنان متأهل نجف آباد و فولادشهر

محمد تقی ایمان؛ زهرا یادعلی جمالویی

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 1-24

چکیده
  مسأله اساسی این پژوهش، بررسی رابطه بهزیستی روانی و رضایتمندی زناشویی در بین زنان متأهل دو شهر نجف‌آباد و فولادشهر است. این مطالعه مقطعی بر روی ۷۵۷ نفر زن متأهل (۳۸۱ نفر ساکن نجف آباد و ۳۷۶ نفر ساکن فولادشهر) این دو شهر در استان اصفهان که حداقل ۳ سال از مدت ازدواجشان می‌گذشت، انجام شده است. یافته‌ها نشان داد که بین سن و طول مدت ازدواج ...  بیشتر

فرهنگ
19. سبک زندگی شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند اهوازی؛ یک پیمایش منطقه ای

عبدالرحیم اسداللهی؛ علی حسین حسین زاده؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ عبدالحسین نبوی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-16

چکیده
  کاهش مشارکت جامعه محلی خوزستان و ایرانیان در برنامه‏های اجتماعی و سیاسی منطقه بین سال‏های 1380 تا 1384 مشاهده شده است. این مسأله زمینه انجام بررسی‏هایی را در خصوص دلایل کاهش مشارکت اجتماعی فراهم نموده است. در این میان، افت شدید فعالیت‏های اجتماعی سالمندان ناشی از نابرابری فضای اجتماعی همراه با رشد جمعیت این گروه اجتماعی چشمگیرتر ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
20. تحلیلی بر وضعیت هویت ملی و ابعاد ششگانه آن در بین شهروندان شهر اصفهان

یاسر رستگار؛ علی ربانی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف مقاله‌ حاضر، تبیین و تحلیل وضعیت هویت ملّی با تأکید بر ابعاد ششگانه آن، در بین ساکنان شهر اصفهان است. بدین منظور، پس از مطالعه‌ متون نظری مرتبط با مباحث هویت، ابعاد آن بررسی و چارچوب نظری مناسب انتخاب شد و با توجه به تحقیقات انجام شده در گذشته، شش بعد فرهنگی، زبانی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی و دینی به عنوان مهمترین ابعاد هویت ملی ...  بیشتر

فرهنگ
21. جنسیت و دینداری

فاطمه مدیری؛ تقی آزاد ارمکی

دوره 24، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-14

چکیده
  در تبیین علل دینداری بیشتر زنان نسبت به مردان، کالت [1] با ترکیب تئوری ریسک گریزی و تئوری قدرت – کنترل، دینداری زنان را به اقتدار پدر سالارانه یا برابر طلبانه در خانواده ایشان مربوط می‏کند. از طرف دیگر علی‏رغم تحقیقات گوناگون که یافته دینداری بیشتر زنان نسبت به مردان را تأیید می‏کند،  لوونتال معتقد است که این یافته در همه ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
22. بررسی میزان اثربخشی مشارکت درمانجویان بر درمان سوء مصرف مواد

سید احمد میرمحمدتباردیوکلایی؛ اکبر علیوردی نیا

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
           سوء مصرف مواد علاوه بر اینکه به سلامتی جسمی افراد ضرر می­رساند، با تزریق مواد توسط معتادان، خطر انتقال بیماری ایدز را در جامعه بالا می­برد. هدف برنامه نگهدارنده با متادون این است که با جایگزینی ماده مخدری(متادون) که اعتیادش قابل کنترل است، به­جای موادی که اعتیادشان غیرقابل کنترل است، از سوء مصرف مواد ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
23. بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان مناطق شهری و روستایی شهرستان دلیجان

سمیه حقی؛ موسی عنبری

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 1-26

چکیده
    نشاط یکی از ضروری­ترین خواسته­های فطری و نیازهای روانی انسان­ به شمار می­رود که نقش عمده­ای در تعالی روانی و اجتماعی افراد جامعه ایفا می­نماید. پژوهش حاضر با هدف شناخت وضعیت نشاط اجتماعی زنان شهری و روستایی دلیجان به بررسی مهمترین عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از زنان (49-15 ساله) ...  بیشتر

فرهنگ
24. تبیین جامعه‌شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن در شهر شیراز

ندا مرحمتی؛ محمد تقی ایمان

دوره 25، شماره 3 ، بهار 1393، ، صفحه 1-20

چکیده
    به علت روند سریع تحولات اجتماعی در نیمه دوم قرن بیستم و پس از آن در آغاز هزاره جدید، ماهیت موجودیت­های اجتماعی به شدت سیال و متحول شده است. در نتیجه جامعه به مفاهیمی جدید برای تحلیل جامعه نیازمند است و مفهوم "سبک زندگی" چنین خصایصی را داراست. مفهوم سبک زندگی را می‏توان در ارتباط با مدرنیته بررسی کرد. مدرنیته با امکانات خود از طریق ...  بیشتر

فرهنگ
25. بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ محمد حسین ابتکاری

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
             دین و آموزه­های آن می­تواند با ایجاد باورها و ارزش­های مشترک میان پیروان خود، موجبات شکل‌گیری، استحکام و دوام سرمایه اجتماعی را فراهم آورد، امّا این مفهوم کمتر مورد توجّه محققان رشته­های مختلف قرار گرفته است. بر این اساس، این پژوهش با هدف میزان تأثیر هویت دینی بر سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر ...  بیشتر