دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

سنتز پژوهی عوامل مؤثر در آشفتگی ورزشگاه ها در حین مسابقات: رویکرد آمیختة متوالی (فراترکیب – دیمتل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

10.22108/jas.2023.138383.2418

مسعود نادریان؛ فاطمه نادریان؛ عبدالله رسائی راد


کنش‌گرایی مادی: واکاوی کیفی جهت گیری ارزشی جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22108/jas.2024.140145.2457

حسین افراسیابی؛ آرزو رضایی صدرابادی؛ ندا جواهرچیان


بررسی رابطه احساس محرومیت نسبی و واگرایی طایفه‌ای در شهرستان‌های ممسنی و رستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.22108/jas.2024.140947.2488

سهیلا لشکری؛ اصغر میرفردی؛ حبیب احمدی؛ علی یار احمدی


درک تجربه ذینفعان از فرایندخصوصی سازی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22108/jas.2024.140172.2458

شاهو رستگاری؛ اسدالله بابایی فرد؛ محسن نیازی


تحلیل تحریم های غرب علیه ایران به عنوان یک واقعیت اجتماعی در فضای دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.22108/jas.2024.139881.2451

مسعود زارع مهرجردی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ علیرضا نظریان؛ محسن نوغانی