دوره 33 (1401)
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
تحلیل جامعه شناختی اثر شاخص های اقتصادی بر قتل در ایران در دوره 1397-1374 به روش سری های زمانی

سیروس احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.127780.2072

چکیده
  قتل به عنوان هولناک ترین جرم خشن، یک مساله مهم اجتماعی است که می تواند متاثر از شاخص های کلان اقتصادی نیز باشد اما این رابطه در ایران کمتر مورد توجّه قرار گرفته است. پژوهش حاضر تلاش کرده است اثر شاخص های اقتصادی سرانه تولید ناخالص داخلی، مشارکت زنان در نیروی کار، بیکاری، تورم، و ضریب نفوذ اینترنت را با قتل مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
سناریوی چندجانبه چالش‌های زنان خانه‌دار در دوره شیوع کروناویروس (مطالعه زنان خانه‌دار بالای 20 سال شهر بروجرد)

معصومه باقری؛ محمدرضا حسینی؛ نرگس خوشکلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.129676.2147

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی نظریه مبنایی، فرآیند تغییر نقش «خانه‌دار» را در دوران شیوع بیماری کرونا بررسی نموده است. جامعه مورد مطالعه، زنان خانه‌دار بالای 20 سال شهر بروجرد بوده‌اند. نمونه‌گیری هدفمند و گردآوری داده‌ها به روش مصاحبه عمیق نیز تا زمان اشباع نظری ادامه یافته است به طوری که از میان 30 مصاحبه انجام‌گرفته، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
واکاوی گفتمان هویت ملی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی متوسطۀ اول از منظر لاکلا و موف

آزاده عبادی؛ بهمن گرجیان؛ الخاص ویسی؛ سیدعلی اصغر سلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.130576.2176

چکیده
  مدرسه ساز‌‌و‌‌کاری است که دانش‌آموز از طریق آن به‌تدریج وارد حیات سیاسی-اجتماعی می‌شود و رفتار اجتماعی را می‌آموزد. بنابراین مدرسه و در درون آن کتاب‌های درسی در جامعه‌پذیر کردن دانش‌آموزان تاثیر بسزایی دارند. هدف از مطالعه‌ی پیش رو، واکاوی هویت ملی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره‌ی متوسطه‌ی اول ازمنظر لاکلائو و موف است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
ناهمسانی در حل مسئله، رفتارهای پاندولیک: یک نظریه زمینه‌ای از چگونگی حل مسئله در بین زوجین یزدی

لیدا هاتفی راد؛ مهربان پارسامهر؛ علی روحانی؛ اکبر زارع شاه آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.130272.2162

چکیده
  با توجه به اینکه نحوه برقراری تعاملات در خانواده‌ها در حل مسائل و تعارضات آن‌ها نیز نقش مهمی ایفا می‌کند؛ پژوهش حاضر در پی آن است تا به تبیین فرآیند و چگونگی حل مسائل با تأکید بر حل مسئله به واسطه گفتگو در میان زوجین یزدی بپردازد. بدین منظور از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای و همچنین نمونه‌گیری نظری استفاده شد و 31 نفر از زوجین خانواده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
کاوش پدیدارشناختی بر شایستگی‌های پایه آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

فاطمه سادات موسوی ندوشن؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ محمد رضا نیستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.131720.2234

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی‌های پایه آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی در سند تحول بود. این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش مورد استفاده، پدیدارشناختی است. مشارکت کنندگان پژوهش را مدرسان مراکز تربیت معلم، اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی، علوم سیاسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های اصفهان و یزد تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
رابطه انگیزه مشارکت در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام با مشارکت ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهرستان خوانسار

طاهره ندایی؛ راضیه شریفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.129500.2140

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‌ انگیزه‌ مشارکت در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام با مشارکت‌ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهرستان خوانسار انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود و جامعه‌ آماری آن را کلیه‌ دختران دانشگاه‌های شهرستان خوانسار تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
در دوراهی تصمیم به فرزندآوری: واکاوی چالش‌های فردی و اجتماعی فرزندآوری در بستر باروری پایین در شهر اصفهان

فریده شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ حسن عینی زیناب؛ علی روحانی؛ محمدجلال عباسی شوازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.132711.2269

چکیده
  در شرایط باروری پایین، تصمیم زوجین به فرزندآوری، معمولا یک تصمیم برنامه‌ریزی شده و پیچیده است که زوجین برمبنای ملاحظه وضعیت زندگی فردی و خانوادگی خود از یکسو و نیز در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه از دیگرسو، آن را اتخاذ می‌کنند. ملاحظات و چالش‌های کنونی که خواست فرزندآوری زوجین ایرانی را صورتبندی می‌کنند، کدامند؟ به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
بررسی نگرش‌های برابری جنسیتی‌خواهانه دختران دانشجو و عوامل مرتبط با آن

مرجان رشوند سرخکوله؛ زهرا میرحسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.132687.2267

چکیده
  مقاله حاضر با هدف بررسی نگرش‌های برابری‌خواهانه در میان دختران دانشجو و بررسی عوامل مرتبط با آن صورت پذیرفته است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری، شامل دانشجویان دخترِ دانشکده‌های فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، هنر، زبان‌های خارجی، هنر و تربیت بدنی دانشگاه تهران، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
نقش زنان در شادکامی خانواده (مطالعه کیفی درشهر یزد)

زهرا فلک الدین؛ مسعود حاجی زاده میمندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2022.130447.2170

چکیده
  شادکامی یکی از ویژگی‌های فرهنگ ایرانی و در نهاد خانواده دارای تاثیر بوده است. ایجاد شادکامی در محیط خانواده، توسط والدین، می تواند پویایی جامعه را به همراه داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع شادکامی در محیط خانواده، هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش زنان در شادکامی خانواده است. روش پژوهش کیفی بوده و داده‌ها با 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته ...  بیشتر