دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار از حمایت های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

10.22108/jas.2022.133767.2294

غلامرضا تبریزی کاهو؛ کیوان صالحی؛ حسین کشاورز افشار؛ یاسر مدنی


مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر عدم گرایش زنان مطلقه به ازدواج مجدد(مطالعه موردی شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22108/jas.2023.132909.2277

علی قنبری برزیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ بهجت داوودی


کیفیت زندگی شهری در شهر اصفهان: اولویت‌ها و مضامین برسازنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.22108/jas.2023.135391.2333

مهدی ژیانپور؛ مهوش خادم الفقرائی؛ زهرا ناجی اصفهانی؛ مینا جلالی


گونه شناسی کیفی نگرش به ازدواج در میان دانشجویان مجرد دانشگاه های اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22108/jas.2023.136080.2347

محمدصالح طیب نیا؛ راحله کاردوانی؛ سعیده یراقی