برای مشاهده مقالات مرتبط با هر شماره، روی شماره مورد نظر کلیک کنید.

دوره 33 (1401)

شماره 4

جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 88، شماره چهارم، زمستان 1401

شماره 3

جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 87، شماره سوم، پاییز1401

شماره 2

جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 86، شماره دوم، تابستان1401

شماره 1

جامعه شناسی کاربردی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 85، شماره اول، بهار 1401

دوره 32 (1400)

شماره 4

جامعه شناسی کاربردی، سال سی و دوم، شماره پیاپی 84، شماره چهارم، زمستان1400

شماره 3

جامعه شناسی کاربردی، سال سی و دوم، شماره پیاپی 83، شماره سوم، پاییز 1400

شماره 2

جامعه شناسی کاربردی، سال سی و دوم، شماره پیاپی 82، شماره دوم، تابستان 1400

شماره 1

جامعه شناسی کاربردی، سال سی و دوم، شماره پیاپی 81، شماره اول،بهار 1400

دوره 31 (1399)

شماره 4

جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 80، شماره چهارم، زمستان 1399

شماره 3

جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 79، شماره سوم، پاییز 1399

شماره 2

جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 78، شماره دوم، تابستان 1399

شماره 1

جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 77، شماره اول، بهار 1399

دوره 30 (1398)

شماره 4

جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 76، شماره چهارم، زمستان 1398

شماره 3

جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 75، شماره سوم، پاییز 1398

شماره 2

جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 74، شماره دوم، تابستان 1398

شماره 1

جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 73، شماره اول، بهار 1398

دوره 29 (1397)

شماره 4

جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و نهم، شماره پیاپی 72، شماره چهارم، زمستان 1397

شماره 3

جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و نهم، شماره پیاپی 71، شماره سوم، پاییز 1397

شماره 2

جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و نهم، شماره پیاپی 70، شماره دوم، تابستان 1397

شماره 1

جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و نهم، شماره پیاپی 69، شماره اول، بهار 1397