مقاله پژوهشی فرهنگ
2. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی م‍ؤثر بر مصرف انرژی خانوار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‏ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نعمت الله اکبری؛ هوشنگ طالبی؛ اعظم جلائی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21157

چکیده
  بخش خانگی در میان بخش‏های اقتصادی کشور، از بزرگ‏ترین مصرف‏کنندگان نهایی انرژی است و شدت انرژی آن، برخلاف سایر بخش‏ها، روندی صعودی دارد. قانون هدفمندسازی یارانه‏ها از اقدامات اساسی دولت نهم است که از جمله اهداف اجرای آن، کاهش مصرف انرژی این بخش بوده است. بخش خانگی متشکل از گروه‏هایی است که به لحاظ ویژگی‏های اقتصادی، اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
3. بررسی رابطه گرایش دیگرخواهانه و اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی، مورد مطالعه ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج

اصغر میرفردی؛ حکیم احمدی قارنائی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 27-46

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21159

چکیده
  اعتماد از عناصر بنیادین روابط اجتماعی و از پیش شرط‏های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‏ای محسوب می‏شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناخت رابطه گرایش دیگرخواهانه و اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی در بین ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج است. در این پژوهش از نظریه‏های اعتماد اجتماعی کلمن، بازی‏ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
4. بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر کاهش کار تیمی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه)

سیروس قنبری؛ رقیه بهشتی راد

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 47-60

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21160

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر کاهش کار تیمی و عملکرد سازمانی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل‏یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه است که با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه 203 نفر به عنوان نمونه آماری برای مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
5. انسجام، آمادگی برای تغییر، سازمان، بانک.

جعفر ترک زاده؛ فاطمه عبدشریفی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21166

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انسجام سازمانی بر آمادگی برای تغییر سازمانی در شعب یکی از بانک‌های دولتی شهر شیراز انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان شعب این بانک در شهر شیراز است که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ساده تعداد 221 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس انسجام سازمانی و مقیاس محقق ساخته آمادگی برای تغییر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
6. مطالعه چگونگی نگرش دانشجویان به دین (مدلی بر اساس نظریه‌ زمینه‌ای GT) مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان

میلاد ناصری؛ فرزانه کاوه؛ علی ربانی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21162

چکیده
  چگونگی و میزان تأثیر دین در هر جامعه‌ای از یک‌سو به تعریف و نقش دین در زندگی افراد و از سوی دیگر به شرایط اجتماعی-فرهنگی آن جامعه بستگی دارد. در واقع می‌توان دین را هم امری فردی دانست که در باورهای افراد ریشه دوانیده و هم موضوعی اجتماعی قلمداد کرد که در هنجارها و ارزش‌های موجود در کنش‌های اجتماعی تبلور یافته است. لذا می‌توان استدلال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
7. تبیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی با نقش میانجی استرس ادراک شده در زنان سرپرست خانوار شهر سنندج

فخرالسادات نصیری؛ شوبو عبدالملکی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 99-116

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21163

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی با نقش میانجی استرس ادراک شده زنان سرپرست خانوار شهر سنندج انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان شاغل سرپرست خانوار شهر سنندج در سال 1393 است که از بین آنان 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های: حمایت اجتماعی ادراک شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
8. عوامل مؤثر بر تضاد نقش‌های زنان و رابطه آن با تعارضات خانوادگی در شهر همدان

اسماعیل بلالی؛ زهره بختیاری سفر؛ اکرم محمدی؛ حسین محققی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 117-132

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21165

چکیده
  با وجود افزایش سطح تحصیلات و توانمندی‌های زنان در عرصه‌های شغلی و اجتماعی، نقش‏های سنتی آنان (به ویژه خانه‌داری و بچه‌داری) همچنان بر دوش آنان سنگینی می‌کند. حاصل انجام کلیه وظایف مربوط به نقش‌های مدرن و سنتی، برای زنان شاغل، می‏تواند تنش‌های ارتباطی و مشاجرات خانوادگی باشد. در این تحقیق که بر روی زنان 25-50 ساله در سطح شهر همدان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
9. زمینه‌‏های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره؛ مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه یزد

حسین افراسیابی؛ محسن سعیدی مدنی؛ کاوه شکوهی فر

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 133-152

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21158

چکیده
  حسادت به عنوان یکی از هیجانات انسانی، دارای پیامدهای مهمی در زندگی اجتماعی است. هدف این پژوهش بررسی زمینه‏های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره است. این تحقیق در رویکرد تفسیری- برساختی و با روش کیفی انجام ‌شده و از روش نظریه داده بنیاد برای اجرای پژوهش و تحلیل داده‏ها استفاده‌ شده است. نمونه‌گیری در دسترس برای گزینش افراد مورد مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی رسانه
10. بررسی تغییرات ساخت اجتماعی (ساخت رابطه ‏ای): مطالعه جامعه‏ شناختی پیوندهای شبکه ‏ای بازار تهران

مژگان حسینی قمی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 153-170

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21164

چکیده
  هدف اصلی مورد بررسی در این مقاله بررسی ساخت رابطه‏ای به عنوان یکی از مؤلفه‏های ساخت اجتماعی بازار بزرگ تهران است. ساخت رابطه‌ای؛ آن ساخت اجتماعی است که دربرگیرنده‌ خود روابط و مناسبات اجتماعی در بازار است و در حکم الگوی روابط متقابل میان بازاری‌ها در نظر گرفته می‌شود. برای بحث ساخت رابطه‏ای از نظریه‏های شبکه‏های اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
11. بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان کارخانه گلسان بافت شهر تبریز)

توکل آقایاری هیر؛ طاهره وفایی اقدم

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، صفحه 171-190

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21161

چکیده
  رضایت شغلی، به عنوان یکی از عوامل اصلی زمینه‏ساز موفقیت سازمان‏ها، از دیرباز در کانون مطالعات سازمانی قرار داشته است. هر چند مطالعات موجود عوامل عدیده مؤثر بر رضایت شغلی را شناسایی کرده‏اند، ولی تحقیقات نادری در زمینه تأثیر سلامت اجتماعی بر رضایت شغلی در ایران صورت گرفته است. در همین راستا، پژوهش حاضر به روش پیمایشی در میان همه ...  بیشتر