دوره 33 (1401)
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
شماره 4
جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 76، شماره چهارم، زمستان 1398
شماره 3
جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 75، شماره سوم، پاییز 1398
شماره 2
جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 74، شماره دوم، تابستان 1398
شماره 1
جامعه شناسی کاربردی، سال سی ام، شماره پیاپی 73، شماره اول، بهار 1398
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
مقاله پژوهشی فرهنگ
تبیین و تحلیل رابطۀ میدان دانشگاه و سلیقۀ مشروع تماشاگران تئاتر تهران

فرزان سجودی؛ میثاق نعمت گرگانی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/jas.2018.108253.1250

چکیده
  افزایش چشمگیر تعداد سالن‌های نمایش در طی دهۀ اخیر موجب ایجاد تغییرات بنیادی در فرایند تولید و مصرف تئاتر در شهر تهران شده است. دگرگونی‌هایی که بر عاملان مختلف، از گروه‌های تولیدی و سالن‌داران گرفته تا تماشاگران، تأثیر گذاشته است. پژوهش حاضر با استفاده از مفاهیم نظری جامعه‌شناسی بوردیو و با درنظرگرفتن اهمیت میدان دانشگاه در شکل‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
واکاوی تجارب زیستۀ زنان شاغل اصفهانی از شیردهی

سعیده یراقی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22108/jas.2018.104028.1100

چکیده
  با ظهور دنیای مدرن و رواج مدرنیته، اشتغال زنان به مسئله‌ای چالش‌برانگیز تبدیل شده است. به‌طوری که برخی، حضور زنان در اجتماع را سبب تعالی و رشد زن و جامعه می‌دانند و برخی دیگر اشتغال زنان را، عاملی برای دورشدن مادران از وظایف همسری و مادری برمی‌شمارند. مادربودن با تولد فرزند معنا می‌یابد و تغذیه با شیر مادر سبب تکامل جسمی و روحی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
تحلیل عوامل و راهبردهای مؤثر بر ارتقای شادکامی در استان ایلام

سجاد مرادی؛ جعفر هزار جریبی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 39-72

https://doi.org/10.22108/jas.2018.110800.1374

چکیده
  شواهد موجود، وضعیت نامطلوب شادکامی در جامعۀ ایران و استان ایلام را نشان می‌دهند. این در حالی است که امروزه شادکامی یکی از مؤلفه‌‌های مهم توسعه و رفاه و عنصری مهم در پویایی نظم اجتماعی به شمار می‌‌رود. پژوهش حاضر کوشیده است با شناسایی عوامل اثرگذار بر شادکامی در استان ایلام، توصیه‌‌هایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه کند. چارچوب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگ
جامعه‌شناسی احساسات مذهبی در زندگی روزمره (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران)

زهره عزیزآبادی؛ مسعود کیانپور

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22108/jas.2018.75216.0

چکیده
  پویائی زندگی دینی در جامعۀ ایرانی، توجه‌کردن به احساسات مذهبی را ضروری می‌کند. تاکنون در بحث‌های جامعه‌شناسی دین، به بعد احساسی آن توجه کافی نشده است. پژوهش حاضر که با استفاده از رویکرد کیفی و انجام مصاحبۀ عمیق با 12 نفر از دانشجویان عضو تشکل بسیج اسلامی و نهاد رهبری در دانشگاه تهران انجام شده است، با رویکردی جامعه‌شناختی به‌طور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
تعارض کار و مادری: تجربۀ گذار به مادری زنان شاغل در شهر تهران

رسول صادقی؛ زهرا شهابی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 91-104

https://doi.org/10.22108/jas.2018.106988.1197

چکیده
  مادرشدن همیشه یکی از نقش‌‌های اصلی و کلیدی زنان در جامعۀ ایران بوده است؛ اما در چند دهۀ اخیر با توجه به تغییرات نگرشی و افزایش گزینه‌‌های پیشرفت زنان ازجمله تحصیل و اشتغال، مادرشدن دیگر نقش اصلی و اجباری زنان شناخته نمی‌‌شود و آنان می‌‌توانند موقعیت‌‌های جایگزین را انتخاب کنند. هدف از این مقاله واکاوی معنا و ارزش مادری و تعارض ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
تحلیل تطبیقی - کیفی عوامل مؤثر بر تولید علم در سطح کلان

رسول عباسی تقی دیزج

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22108/jas.2018.109889.1326

چکیده
  نویسنده در مطالعۀ پیش رو درصدد است که بداند یک جامعه باید چه شرایطی داشته باشد تا به‌موازات برابری در آموزش عالی، به توسعۀ علمی نیز دست یابد. در این زمینه با استفاده از منطق فازی، استخراج شرایط لازم و کافی و شناخت سازوکار علی وقوع نتیجه (توسعۀ علمی) مدنظر قرار گرفت. به‌طور کلی پنج مسیر علی با کفایت نظری مقبول به دست آمد؛ اما به‌دلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
بازسازی معنایی بحران آب در شرق اصفهان براساس نظریۀ زمینه‌ای

عباس حاتمی؛ سوسن نوربخش

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 123-142

https://doi.org/10.22108/jas.2018.109357.1299

چکیده
  امروزه محیط زیست به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های مطالعۀ پژوهشگران علوم اجتماعی تبدیل شده است. به‌دلیل همین اهمیت، مقالۀ پیش رو با روش زمینه‌ای استروس و کوربین، در پی درک معنایی بحران آب نزد کشاورزان سه شهر زیار، اژیه و ورزنه در شرق اصفهان است. براساس تسلسل تعریف‌شده در این روش، برای گردآوری داده‌ها و رسیدن به مرحلۀ اشباع و اطمینان، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خانواده و جنسیت
بازسازی معنایی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار در کردستان: یک مطالعۀ کیفی

مهدی رضائی؛ فاطمه محمودی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 143-166

https://doi.org/10.22108/jas.2018.111204.1404

چکیده
  زنان سرپرست خانوار ازجمله گروه‏های اجتماعی آسیب‏پذیر در جامعه‌اند و زندگی اجتماعی آنان به‌دلیل نبودن یا ضعف سرپرستی مرد با چالش‏هایی روبه‌روست. هدف این پژوهش مطالعۀ کیفی کیفیت زندگی این قشر از زنان از نگاه خودشان در شهر مرزی بانه در کردستان است؛ شهری که در یک و نیم دهۀ گذشته به‌دلیل تحولات اقتصادی، تغییرات اجتماعی زیادی را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مسائل اجتماعی ایران
رابطۀ بین ادراک از قلدری در محیط کار، ازخودبیگانگی شغلی، حمایت سازمانی با نیت ترک خدمت و نقش میانجی رفتار شهروندی اجباری

محمدعلی نادی؛ مژده شجاعی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1398، صفحه 167-188

https://doi.org/10.22108/jas.2018.75252.0

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین رابطۀ بین ادراک از قلدری در محیط کار، ازخودبیگانگی شغلی و حمایت سازمانی با نیت ترک خدمت و نقش میانجی رفتار شهروندی اجباری به روش همبستگی بین همۀ دبیران زن شاغل در دبیرستان‌های دورۀ متوسطۀ دوم نواحی شش‌گانۀ آموزش‌وپرورش شهر اصفهان انجام شد. نمونۀ این پژوهش به روش تصادفی خوشه‌ای مرحله‌ای و به تعداد 232 نفر انتخاب ...  بیشتر