راهنمای نویسندگان

هنگام ارسال مقاله لازم است فایلهای زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند.

الف -  فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد. همچنین نام فایل حاوی اسامی نویسندگان نباشد.

ب - فایل تعارض منافع: فایل تعارض مناقع را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

ج -  فایل واگذاری حق انتشار مقاله(کپی رایت):  فایل واگذاری حق انتشار مقاله را از این قسمت دانلود و تکمیل نمایید.

  فرم تعهد نویسندگان به صورت پرسش ‏های چک لیست در سامانه تهیه شده است. لطفا پرسش ‏ها را به دقت مطالعه و نسبت به تکمیل فرم دقت لازم بعمل آید.

 

راهنمای تنظیم مقالات

  1- دریافت مقاله از طریق سامانه نشریه jas.ui.ac.ir می باشد.

  2- پیشنهاد می شود ساختار مقاله به صورت زیر تنظیم شود:

  2-1- عنوان مقاله ، ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان در زیر آن.

  2-2- چکیده مقاله : شامل موضوع، چارچوب نظری ، روش شناسی تحقیق و نتایج مقاله به صورت فشرده ، بین 100 تا 150 کلمه و سپس واژه های کلیدی به زبان فارسی.

  2-3- مقدمه: شامل تعریف موضوع، طرح مسئله و بیان اهداف.

  2-4- بررسی پیشینه: موضوع و چارچوب نظری و طرح پرسش ها / یا فرضیات تحقیق.

  2-5- روش شناسی تحقیق: الگوی بررسی، تعریف مفاهیم و فنون گردآوری و تحلیل داده ها.

  2-6- ارائه یافته ها ، تجزیه و تحلیل تفسیر آن ها

  2-7- خلاصه و نتیجه گیری

  2-8- یادداشت ها و پیوست ها (در صورت لزوم)

نکته:    در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

2-9- فهرست منابع فارسی و انگلیسی

  2-10- چکیده انگلیسی همراه با واژه های کلیدی در پایان مقاله.

  3- شیوه ارجاع و استناد ( شیوه رفرنس دهی بر مبنای APA است)

  3-1- ارجاع در متن مقاله

  پس از مطلب اقتباس شده، مستقیم یا غیر مستقیم : (نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات).

  یادآوری: در صورتی که اثر مورد استفاده به زبان فارسی ترجمه شده باشد، تاریخ انتشار اثر ترجمه شده، و در غیر این صورت تاریخ انتشار متن به زبان اصلی ذکر شود.

  3-2- ارجاع در پایان مقاله

  فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به ترتیب الفبایی حرف اول نام خانودگی نویسنده یا صاحب اثر ، به شرح زیر تنظیم گردد.

  3-2-1 کتاب

 تالیف : نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (مخفف). (سال انتشار). عنوان کتاب(ایتالیک)، محل انتشار: موسسه انتشاراتی.

  ترجمه: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر ، نام(مخفف). (سال انتشار) . عنوان کتاب(ایتالیک)، نام مترجم، محل انتشار: موسسه انتشاراتی (متن ترجمه شده)

 Barbalet, J. M. (2001). Emotion, social theory, and social structure: a macro aociological approach. Cambridge: Cambridge University Press.

  3-2-2- مقاله

  مجلات : نام خانوادگی نویسنده ، نام (مخفف). (سال انتشار). «عنوان مقاله»، عنوان مجله(ایتالیک) ، دوره، شماره: شماره صفحات مقاله.

Bell, B. J. (2003). The rites of passage and outdoor education: Critical concerns for effective programming. The Journal of Experiential Education, 26 (1), 41–50.

  مجموعه مقالات : نام خانوادگی تدوین کننده مجموعه ، نام (مخفف). (سال انتشار مجموعه). «عنوان مقاله»، عنوان کتاب مجموعه مقالات(ایتالیک)، محل انتشار: مؤسسه انتشارات، شماره صفحات مقاله.

مقاله از یک کتاب مجموعه مقالات که ویراستاردارد

-          Hochschild, A. (1997). The sociology of emotion as a way of seeing. in bendelow, G. and williams, S.J. (Eds.), (1997) Emotions in Social Life: Critical Themes and Contemporary Issues. NY: Routledge. 255-276.

 مجموعه مقالات که ویراستار دارد

Clark, P. B. (Ed.),  (2009). The oxford handbook of the sociology of religion.  Oxford University Press.

  3-2-3- منابع اینترنتی

  نام خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط) عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی ، (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط)

  3- شرایط پذیرش مقاله

  4-1- مقاله متناسب با سیاست نشریه جامعه شناسی کاربردی باشد.

  4-2- قبلا" چاپ نشده و برای نشریات داخلی یا خارجی فرستاده نشده باشد.

  4-3- مقالات رسید توسط داوران نشریه که به وسیله هیات تحریریه معین می شوند، مورد ارزیابی قرار گرفته و پذیرش نهایی منوط به موافقت هیات تحریریه نشریه جامعه شناسی کاربردی است.

  4-4- هیات تحریریه مجله در ویرایش ادبی مقاله (بدون تغییر محتوایی ) آزاد است.

  4-5- مقاله های ارسالی برگشت داده نمی شود.

در کل مقاله نوشته‌های فارسی با قلم BLouts و نوشته‌های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند:

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ(Bold)

BLouts 16

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

 BLouts 10

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

BLouts  10

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

Times 9

کلید واژه‌ها

پررنگ (Bold)

BLouts 10

منابع لاتین

معمولی(Regular)

Times 10

 

 

 

 

 

 

عناوین اصلی داخل متن مقاله

پررنگ (Bold)

BLouts  12

چکیده لاتین

معمولی(Regular)

Times 10

اختصارها یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی(Regular)

Times10

زیر نو یس‌های جداول و اشکال

معمولی(Regular)

Times  9