مدیر مسئول


علی هاشمیان فر دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

جامعه شناسی

سردبیر


علی ربانی خوراسگانی استاد ، گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

جامعه شناسی

دبیر تخصصی


احسان آقابابایی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Anton Oleynik Associate Professor (Ph.D. in sociology, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris; Ph.D. in political economy, Moscow State Lomonossov University)

Sociology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Rob Shields Professor of Sociology,City-Region Studies Centre, Centre for Public Involvement Faculty of Extension,
University of Alberta, Edmonton Canada.

Sociology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Amir Erfani Full ​Professor​ of Sociology Department of Sociology
Nipissing University, Canada

Sociology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Pedram Khosronejad Adjunct Full Professor Religion and Society Research Cluster School of Social Science and Psychology Western Sydney University Australia

Social Anthropology

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی ایمان استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


سیدعلیرضا افشانی استاد جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد، یزد، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


حسین بنی فاطمه استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


علی حسین حسین زاده استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


خدیجه سفیری استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


علی ربانی خوراسگانی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمود قاضی طباطبایی استاد گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

جمعیت شناسی

اعضای هیات تحریریه


وحید قاسمی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد گنجی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


اکبر علیوردی نیا استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

جامعه شناسی انحرافات

اعضای هیات تحریریه


ثریا معمار دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


رضا همتی دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

جامعه شناسی

کارشناس نشریه


نیلوفر محمدطاهری دانشگاه اصفهان

  • n.mohammadtaheristaf.ui.ac.ir
  • +983137932175