مدیر مسئول


علی هاشمیان فر دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

سردبیر


علی ربانی خوراسگانی استاد ، گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

دبیر تخصصی


احسان آقابابایی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Anton Oleynik Associate Professor (Ph.D. in sociology, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris; Ph.D. in political economy, Moscow State Lomonossov University)

Sociology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Rob Shields Professor of Sociology,City-Region Studies Centre, Centre for Public Involvement Faculty of Extension,
University of Alberta, Edmonton Canada.

Sociology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Amir Erfani Full ​Professor​ of Sociology Department of Sociology
Nipissing University, Canada

Sociology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Pedram Khosronejad Adjunct Full Professor Religion and Society Research Cluster School of Social Science and Psychology Western Sydney University Australia

Social Anthropology

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی ایمان استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


سیدعلیرضا افشانی استاد جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


حسین بنی فاطمه استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


علی حسین حسین زاده استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


خدیجه سفیری استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


علی ربانی خوراسگانی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمود قاضی طباطبایی استاد گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

جمعیت شناسی

اعضای هیات تحریریه


وحید قاسمی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد گنجی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


اکبر علیوردی نیا استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

جامعه شناسی انحرافات

اعضای هیات تحریریه


ثریا معمار دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


رضا همتی دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

کارشناس نشریه


نیلوفر محمدطاهری دانشگاه اصفهان

  • n.mohammadtaheristaf.ui.ac.ir
  • +983137932175