مدیر مسئول


علی هاشمیان فر مدیر مسئول
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

سردبیر


علی ربانی خوراسگانی سردبیر
استاد ، گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

دبیر تخصصی


احسان آقابابایی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

دبیر تخصصی


رضا همتی دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Anton Oleynik Associate Professor (Ph.D. in sociology, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris; Ph.D. in political economy, Moscow State Lomonossov University)

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Rob Shields Professor of Sociology,City-Region Studies Centre, Centre for Public Involvement Faculty of Extension,
University of Alberta, Edmonton Canada.

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Amir Erfani Full Professor ​ of Sociology​
Department of Sociology & Anthropology
Nipissing University

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پدرام خسرو نژاد Adjunct Full Professor Religion and Society Research Cluster School of Social Science and Psychology Western Sydney University Australia

انسان شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی ایمان استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


سیدعلیرضا افشانی استاد جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


حسین بنی فاطمه استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


علی ربانی خوراسگانی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


وحید قاسمی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد گنجی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


اکبر علیوردی نیا استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا محسنی تبریزی استاد جامعه شناسی دانشکده جامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


بهجت یزدخواستی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

جامعه شناسی

کارشناس نشریه


نیلوفر محمدطاهری دانشگاه اصفهان

  • n.mohammadtaheristaf.ui.ac.ir
  • +983137932175