اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی هاشمیان فر

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~j.hashemian/
j.hashemianltr.ui.ac.ir
03137933101
0000-0001-8726-1737

سردبیر

علی ربانی خوراسگانی

جامعه شناسی استاد ، گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~a.rabbani/
a.rabbaniltr.ui.ac.ir
03137933126
0000-0003-4216-5981

دبیر تخصصی

احسان آقابابایی

جامعه شناسی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/~e.aqababaee
e.aqababaeeltr.ui.ac.ir
03137933161
0000-0002-9585-2016

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Warren S. Goldstein

Sociology of Religion Center for Critical Research on Religion
Newton, Massachusetts, US

criticaltheoryofreligion.org/warren-s-goldstein/
goldsteincriticaltheoryofreligion.org
0000-0002-8710-9468

Anton Oleynik

Sociology Associate Professor (Ph.D. in sociology, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris; Ph.D. in political economy, Moscow State Lomonossov University)

ca.linkedin.com/in/anton-oleinik-1b596534?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
aoleynikmun.ca
0000-0002-5229-1052

Rob Shields

Sociology Professor of Sociology,City-Region Studies Centre, Centre for Public Involvement Faculty of Extension,
University of Alberta, Edmonton Canada.

www.ualberta.ca/~rshields/
rshieldsualberta.ca
0000-0002-7999-1833

Amir Erfani

Sociology Full ​Professor​ of Sociology Department of Sociology
Nipissing University, Canada

faculty.nipissingu.ca/amire/
amirenipissingu.ca
Phone: (705)474-3450 ext. 4019 Fax:(705)474-1947
0000-0001-8845-8574

Pedram Khosronejad

Social Anthropology Adjunct Full Professor Religion and Society Research Cluster School of Social Science and Psychology Western Sydney University Australia

www.researchgate.net/profile/Pedram-Khosronejad
p.khosronejadwesternsydney.edu.au
0000-0002-4182-7253

اعضای هیات تحریریه

محمد تقی ایمان

جامعه شناسی استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=1145;
imanshirazu.ac.ir
0000-0002-9660-6458

سیدعلیرضا افشانی

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد، یزد، ایران

pws.yazd.ac.ir/afshani/fa/
afshanialirezayazd.ac.ir
0000-0002-2311-3329

حسین بنی فاطمه

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.banifateme
banifatemetabrizu.ac.ir

علی حسین حسین زاده

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

scu.ac.ir/~a.hosseinzadeh
a.hosseinzadehscu.ac.ir
0000-0002-6745-1215

خدیجه سفیری

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/safiri
kh.safirialzahra.ac.ir
0000-0001-8068-5086

علی ربانی خوراسگانی

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~a.rabbani/
a.rabbaniltr.ui.ac.ir
03137933126
0000-0003-4216-5981

محمود قاضی طباطبایی

جمعیت شناسی استاد گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

social.ut.ac.ir/en/~smghazi
smghaziut.ac.ir
0000-0001-7580-9902

وحید قاسمی

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~v.ghasemi/
v.ghasemiltr.ui.ac.ir
03137933103
0000-0001-9214-6004

محمد گنجی

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

faculty.kashanu.ac.ir/ganji/fa
m.ganjikashanu.ac.ir
0000-0003-2123-4431

اکبر علیوردی نیا

جامعه شناسی انحرافات استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

rms.umz.ac.ir/~aliverdinia/
aliverdiniaumz.ac.ir
0000-0003-0512-7839

ثریا معمار

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltrold.ui.ac.ir/~s.memar/
soraya.memar7gmail.com
0000-0002-7786-6094

رضا همتی

جامعه شناسی دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/~r.hemati
r.hematiltr.ui.ac.ir
03137933126
0000-0003-2603-6741

کارشناس نشریه

نیلوفر محمدطاهری

دانشگاه اصفهان

n.mohammadtaheristaf.ui.ac.ir
+983137932175