نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

چکیده

سرمایه اجتماعی به‌عنوان سازه یا مفهومی پیچیده و چندوجهی، هرچند در متون جامعه‌شناسی به موضوعی فراگیر و متبین تبدیل‌شده است؛ ولی درباره اعتبار و ارزش تبیین‌کنندگی آن، در حوزه خودکشی، مطالعه و تلاش کمتری صورت گرفته است. در این مقاله سعی داریم با مرور انتقادی منابع در دسترس، ضمن ارائه نتایج تحقیقات محققان و نقد آن‌ها؛ رابطه سرمایه اجتماعی با خودکشی در استان‌های ایران را نشان ‌دهیم. روش پژوهش، تطبیقی درون‌کشوری است. عام‌ترین نتیجه‌ای که از مرور ادبیات سرمایه اجتماعی در ایران به دست آوردیم؛ عدم اجماع محققان بر روی شاخص‌های سرمایه اجتماعی در ایران است.
تحقیق نشان داد که رابطه مفروض بین میزان خودکشی و سرمایه اجتماعی در ایران با چالش‌هایی عدیده‌ای روبروست. هرچند بین میزان خودکشی و برخی از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد؛ ولی با کلیت سرمایه اجتماعی رابطه مشخص و پایا ندارد. ضرایب همبستگی بین اعتماد و میزان خودکشی نشان می‌دهد که نسبت بین این دو در جهت خلاف آمد نظریه سرمایه اجتماعی است. به این معنا که در بدترین حالت آن، با افزایش اعتماد به نهادها (اعتماد نهادی) میزان خودکشی افزایش می‌یابد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت آن، رابطه معکوسی (فرض و پیش‌بینی مطابق این نظریه) بین آن‌ها وجود ندارد و این یافته با فرض و پیش‌بینی نظریه مغایر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Social Capital and Suicide in Iranian Provinces

نویسنده [English]

  • abrahim saehabadi

Assistant Professor. Department of Social Sciences PNU

چکیده [English]

Social capital as a complex or multifaceted construct or concept, although sociological literature has become a pervasive and controversial subject, but there has been less study and effort in the field of its validity and value in the field of suicide. This article attempts to review the available resources, presenting the results of the researches of the researchers and critique them and show the relationship between social capital and suicide in the Iranian provinces. The most general result we have obtained from reviewing the literature on social capital in Iran is the lack of consensus among scholars on the indicators of social capital in Iran. The research method is the comparative method of cross-section Sub-national.
The research showed that the hypothetical relationship between suicide rate and social capital in Iran faces many challenges. However, there is a relationship between suicide rate and some components of social capital; but it does not have a clear and stable relationship with social capital as a whole. Correlation coefficients between trust and suicide rate show that the relationship between the two is in the opposite direction of social capital theory. In other words, in the worst case, the rate of suicide increases with increasing trust in institutions (institutional trust) and in the most optimistic case, there is no inverse relationship (assumption and prediction according to this theory) between them and this finding with the assumption and prediction of the theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Suicide Rate
  • Participation
  • Security
  • Trust