مشابهت یابی مقالات قبل از ارسال به داوری

 " تمامی مقالات ارسالی به نشریه جامعه شناسی کاربردی  قبل از ورود به فرایند داوری  از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد"