داوران سال 1397

اسامی داوران نشریه جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان سال 1397

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

رتبه علمی

سمت / سازمان

 

سیروس

احمدی

sahmadi@mail.yu.ac.ir

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

 

یعقوب

احمدی

yahmady2001@yahoo.com

دانشیار

گروه جامعه شناسی، بخش علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

 

وکیل

احمدی

vakilahmadi@gmail.com

استادیار

گروه جامعه شناسی دانشگا رازی کرمانشاه

 

احمدرضا

اصغرپور ماسوله

asgharpour@um.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

 

حسین

افراسیابی

hafrasiabi@yazd.ac.ir

دانشیار

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

 

جواد

افشارکهن

j.afsharkohan@yahoo.com

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

 

سیدعلیرضا

افشانی

afshanialireza@yazd.ac.ir

استاد

گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

 

نادر

افقی

n_ofoghi@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

 

محسن

اکبری

akbarimohsen@gmail.com

دانشیار

گروه مدیریت دانشگاه گیلان

 

حمدالله

اکوانی

hamdallah.akvani@gmail.com

استادیار

گروه علوم سیاسی  دانشگاه یاسوج

 

جواد

امام جمعه زاده

javademam@yahoo.com

دانشیار

گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

 

هادی

امیری

amiri1705@gmail.com

دانشیار

گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

عباس

امینی

komsh1@yahoo.com

دانشیار

دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان

 

احسان

آقابابایی

ehsan_aqababaee@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

 

علیرضا

آقاحسینی

alireza.aghahosseini@gmail.com

دانشیار

گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

 

اعظم

آهنگر سلابنی

aahangar@ut.ac.ir

سایر

عضو گروه تخصصی موسسه مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران

 

نگین

برات دستجردی

n.dastjerdi@edu.ui.ac.ir

استادیار

گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

 

بدری

برندگی

b_borandegi@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

 

حسین

بستان

hbostan@rihu.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه قم

 

اسماعیل

بلالی

balali_e@basu.ac.ir

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

 

سلیمان

پاک سرشت

s_pakseresht@yahoo.com

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

 

میترا

پشتونی زاده

m.pashootanizade@edu.ui.ac.ir

استادیار

گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

 

هادی

تیموری

hadi_teimouri@yahoo.com

استادیار

گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

 

وجیهه

جلائیان بخشنده

v.jalaeyan.1982@gmail.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه گلستان

 

غلامرضا

جمشیدیها

gjamshidi@ut.ac.ir

استاد

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

محمدرضا

جوادی یگانه

myeganeh@ut.ac.ir

دانشیار

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

عباس

حاتمی

d.a.hatami@gmail.com

استادیار

گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

 

فتانه

حاجیلو

fhajiloo@ymail.com

سایر

ر گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

 

آرش

حسن‌پور

arash.hasanpour@gmail.com

سایر

دانش آموخته دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

 

حاتم

حسینی

hatam.hoseini@gmail.com

دانشیار

گروه جمعیّت‌شناسی، دانشگاه بوعلی سینا

 

منصور

حقیقتیان

haghighat@dehaghan.ac.ir

دانشیار

گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

 

محمد

حیدری

mohamadheydari61@gmail.com

سایر

دانش آموخته دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

 

عباس

خاکپور

khakpour@malayeru.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

 

محمد

خدایاری فرد

khodayar@ut.ac.ir

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

بیژن

خواجه نوری

bkhaje@rose.shirazu.ac.ir

دانشیار

بخش جامعه شناسیدانشگاه شیراز

 

حمید

دهقانی

dehghan_hamid@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

 

مریم

رحمانی

m.rahmani@ub.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه بجنورد، بجنورد

 

یاسر

رستگار

yaser.rastegar62@gmail.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان

 

احمد

رضایی

arezaiim@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

 

محمدرضا

رضایی

mrezaei@yazd.ac.ir

استادیار

گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

 

محسن

رفیعیان نجف ابادی

mrafian@yazd.ac.ir

مربی

گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

 

علی

روحانی

aliruhani@yazd.ac.ir

استادیار

گروه رفاه و تعاون اجتماعی دانشگاه یزد

 

سعید

زاهد

zahedani@shirazu.ac.ir

دانشیار

بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

 

محمدعلی

زکی

mazaki42@yahoo.com

دانشیار

گروه جامعه شناسی دانشگاه امام حسین

 

مهدی

ژیانپور

zhianpourmehdi@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

 

خلیل الله

سردارنیا

kh_sardarnia@yahoo.com

استاد

گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز

 

مریم

سروش

marsoroush@yahoo.com

استادیار

گروه جامعه شناسی جهاد دانشگاهی شیراز

 

علیرضا

سمیعی اصفهانی

alireza.samiee.esf@gmail.com

دانشیار

گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

 

علی

سیادت

s.a.siadat@edu.ui.ac.ir

استاد

گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

 

علی

شائمی برزکی

alishaemi@ase.ui.ac.ir

دانشیار

گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

 

مریم

شریف زاده

m.sharifzadeh@yahoo.com

استادیار

گروه توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

 

مهری

شمس قهفرخی

m.shams@ltr.ui.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

 

امیر مسعود

شهرام نیا

m_shahramnia@yahoo.com

دانشیار

گروه علوم سیاسی داشنگاه اصفهان

 

حامد

شیری

hamedshiri2003@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعسی دانشگاه پیام نور کردستان

 

مهیم

شیهکی تاش

mohimtash@entp.usb.ac.ir

استادیار

گروه کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

رسول

صادقی

rassadeghi@ut.ac.ir

دانشیار

گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران

 

محمدتقی

طغرایی

m.toghrayee@ut.ac.ir

استادیار

گروه اقتصاد و کارآفرینی هنردانشگاه هنر اصفهان

 

مصطفی

ظهیری نیا

mozan54@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان

 

محمد

عباس زاده

m-abbaszadeh@tabrizu.ac.ir

استاد

گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تبریز

 

حسن

عبدالله بیچرانلو

bikaranlou@ut.ac.ir

استادیار

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

حمید

عبداللهیان

habdolah@ut.ac.ir

استاد

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

عباس

عسکری ندوشن

aaskarin@yazd.ac.ir

دانشیار

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

 

کریم

عسگری

asgarika@gmail.com

دانشیار

گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

 

محمد باقر

علیزاده اقدم

m.alizadeh@tabrizu.ac.ir

استاد

گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

 

موسی

عنبری

anbari@ut.ac.ir

دانشیار

گروه توسعه روستایی دانشگاه تهران

 

مریم

فاتحی زاده

fatehizade@gmail.com

استادیار

گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

 

سحر

فائقی

s.faeghi@gmail.com

سایر

جامعه شناسی فرهنگی

 

مهناز

فرهمند

farahmandm@yazd.ac.ir

استادیار

گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد

 

شکوفه

فرهمند

farahmand.shekoofeh@gmail.com

استادیار

گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

علی اصغر

فیروزجائیان

firozjayan@gmail.com

دانشیار

گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران

 

معصومه

قاراخانی

qarakhanim@gmail.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

وحید

قاسمی

vahidghasemi1980@gmail.com

استاد

گروه علوم اجتماعی  دانشگاه اصفهان

 

علی محمد

قدسی

mamghodsi@yahoo.com

دانشیار

گروه علوم اجتماعی  دانشگاه بوعلی سینا

 

حسن

قلاوندی

galavandi@gmail.com

دانشیار

گروه علوم تربیتی  دانشگاه ارومیه

 

سیروس

قنبری

s.ghanbari@basu.ac.ir

دانشیار

گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

 

علی

قنبری

qanbari20@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

 

افشار

کبیری

a.kabiri@urmia.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه ارومیه

 

محمد باقر

کجباف

m.b.kaj@edu.ui.ac.ir

استاد

گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

 

محمدامین

کنعانی

aminkanani@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

 

مسعود

کیانپور

masoudkianpour@gmail.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

 

مژده

کیانی

mjdhkiani@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

 

فاطمه

گلابی

f.golabi@gmail.com

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

 

محمد

گنجی

m.ganji@kashanu.ac.ir

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

 

احمد

گوگردچیان

agoogerdchian@yahoo.com

استادیار

گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

مهسا

لاریجانی

m.larijani87@gmail.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

 

زهرا

ماهر

zahra.maher92@gmail.com

سایر

دانش آموخته دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

 

محمد

مبارکی

mobaraki_md@yahoo.com

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد

 

حسین

محمودیان

hmahmoud@ut.ac.ir

دانشیار

گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران

 

مریم

مختاری

mmokhtari@yu.ac.ir

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

 

فاطمه

مدیری

fateme.modiri@gmail.com

دانشیار

 

 

ابوالفضل

مرشدی

a.morshedi@yazd.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد

 

ابراهیم

مسعودنیا

masoudnia@guilan.ac.ir

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

 

ثریا

معمار

soraya.memar7@gmail.com

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

 

لیلا

مقتدایی

le.moghtadaie@gmail.com

استادیار

گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

 

رزیتا

مویدفر

moayedfar.r@gmail.com

استادیار

گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

زهرا

میرحسینی

sz_mirhoseini@yahoo.com

استادیار

گروه زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

 

محمدعلی

نادی

mnadi@khuisf.ac.ir

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی

 

محمد

نجارزاده

mnajjarzadeh@semnan.ac.ir

استادیار

گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه سمنان

 

علی

نصراصفهانی

alin@ase.ui.ac.ir

دانشیار

گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

 

اعظم

نقوی

az.naghavi@edu.ui.ac.ir

استادیار

گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

 

هدایت

نوری

hedayat.nouri@gmail.com

دانشیار

گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان

 

نرگس

نیکخواه قمصری

n_nikkhah_gh@kashanu.ac.ir

استادیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

 

رضا

همتی

rhemati@gmail.com

دانشیار

گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/3258684/reza-hemmati/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205753563

رحمان

ویسی

veisirahman@yahoo.com

استادیار

گروه زبانشناسی دانشگاه کردستان