نشریه جامعه شناسی کاربردی برگرفته از مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان است و از سال 1388 با این نام منتشر شده است.

نشریه به صورت فصلنامه منتشر می شود.

نشریه با انجمن جمعیت شناسی ایران به صورت تفاهم نامه همکاری دارد.

نشریه جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان بمنظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی جامعه شناختی، کمک به مسئله یابی و حل مسایل اجتماعی و  ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن

نشریه شامل مقاله های پژوهشی اصیل است.

مقاله های کاربردی بامحتوای علمی - پژوهشی که در جهت رفع مشکلات کشور نوشته شده باشند نیز در اولویت قرار می گیرند. انتظار می رود مقاله های تجربی با  پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله های نظری بسته به موضوع حاوی جنبه های عملی و کاربردی باشند. لازم است نگارش مقاله به ویژه در بخش مقدمه و نتیجه گیری،  چنان باشند که کلیات موضوع، اهمیت و جایگاه آن در مرزهای دانش و  انگیزه مولفان برای پرداختن به مسئله مورد بحث به طور صریح و قابل فهم بیان شده باشد.

سیاست دسترسی آزاد

 فصلنامه جامعه شناسی کاربردی برای خوانندگان و نویسندگان دارای دستیابی فوری به محتوای خود به‌صورت آزاد و بدون هزینه است. نحوه دسترسی آزاد به مقالات این نشریه از تعهدنامه زیر پیروی می­نماید.

 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

 ناشر

 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 هزینه چاپ مقاله در نشریه

  بررسی مقالات در این نشریه منوط به پرداخت هزینه است. پرداخت هزینه تنها به صورت الکترونیک و از طریق سامانه نشریه انجام می شود.  هزینه اولیه: 120000 تومان، هزینه پذیرش: 270000 تومان

 سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی

 فصلنامه جامعه شناسی کاربردی از سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یابی سمیم نور برای تکراری نبودن مقالات استفاده می کند.