درباره نشریه

 جامعه شناسی کاربردی به صورت  فصلنامه به زبان فارسی منتشر می شود و به صورت تفاهم نامه با انجمن جمعیت شناسی ایران همکاری دارد. دسترسی به این نشریه آزاد است و بررسی مقاله در این نشریه مشمول هزینه  است.

عنوان:  جامعه شناسی کاربردی

عنوان انگلیسی: Journal of Applied Sociology

ناشر: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: سید علی هاشمیان فر

سردبیر: علی ربانی خوراسگانی

شاپای چاپی: 2008-5745

شاپای الکترونیکی: 2322-343X

اعتبار نشریه: علمی

زبان: فارسی و چکیده انگلیسی

نوبت انتشار:  فصلنامه

شروع انتشار: 1388

نوع داوری: دوسو ناشناس

هزینه انتشار: دارد، 4700000 ریال(هزینه بررسی اولیه: 1200000 ریال، هزیه پذیرش نهایی: 3500000 ریال )

دسترسی: آزاد

سیاست دسترسی آزاد:  همه مقالاتی که در این نشریه منتشر می شوند دارای مجوز دسترسی آزاد Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License CC BY-NC-ND  هستند.

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی: سمیم نور (مقالات با بیش از 7 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند. )

نمایه شده: ,  Academia,  Google Shcolar,  EBSCO host databases,  Ulrichsweb, EuroPub database, Cite factor, ...

 CC License: CC BY-NC-ND

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.