داوران 1399

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

وابستگی سازمانی

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

وکیل

احمدی

v.ahmadi@razi.ac.ir

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

سیروس

احمدی

sahmadi@mail.yu.ac.ir

دانشگاه یاسوج

 

ابراهیم

اخلاصی

eb.ekhlasi@gmail.com

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

احمدرضا

اصغرپور ماسوله

asgharpour@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

 

حسین

افراسیابی

hafrasiabi@yazd.ac.ir

دانشگاه یزد

 

سیدعلیرضا

افشانی

afshanialireza@yazd.ac.ir

دانشگاه یزد

 

فاطمه

اکبر زاده

irandokhtakbarzadeh@yahoo.com

دانشگاه اصفهان

 

هادی

امیری

amiri1705@gmail.com

دانشگاه اصفهان

 

زهرا

امیری اسفرجانی

ba.amiri55@gmail.com

دانشگاه اصفهان

 

احسان

آقابابایی

ehsan_aqababaee@yahoo.com

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/4716460/ehsan-aqababaee/

نگین

برات دستجردی

n.dastjerdi@edu.ui.ac.ir

دانشگاه اصفهان

 

نیما

بردیافر

nima.bardiafar@gmail.com

دانشگاه اصفهان

 

حسین

بستان

hbostan@rihu.ac.ir

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

زهرا

برومندفر

boroumandfar@nm.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://publons.com/researcher/1997243/zahra-boroumandfar/

اسماعیل

بلالی

balali_e@basu.ac.ir

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

سید صمد

بهشتی

sbeheshty@yu.ac.ir

دانشگاه یاسوج

 

سجاد

بهمنی

s.bahmani@scu.ac.ir

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مهربان

پارسامهر

parsamehr@yazd.ac.ir

دانشگاه یزد

 

وجیهه

جلائیان بخشنده

v.jalaeyan.1982@gmail.com

دانشگاه گلستان

 

سیدرضا

جوادیان

javadian@yazd.ac.ir

دانشگاه یزد

 

عباس

حاتمی

d.a.hatami@gmail.com

دانشگاه اصفهان

 

ابراهیم

حاجیانی

ebhajiani@gmail.com

پژوهشکده تحقیقات راهبردی

 

فتانه

حاجیلو

fhajiloo@ymail.com

دانشگاه تبریز

 

آرش

حسن‌پور

arash.hasanpour@gmail.com

دانشگاه اصفهان

 

محمد عثمان

حسین بر

mohbusb@gmail.com

 

 

هدی

حلاج زاده

hhz_72@yahoo.com

دانشگاه گیلان

 

اکرم

حمیدیان

hameedean@yahoo.com

دانشگاه پیام نور

 

محمد

حیدری

mohamadheydari61@gmail.com

دانشگاه اصفهان

 

حمید

دهقانی

dehghan_hamid@yahoo.com

دانشگاه اصفهان

 

حجیه بی بی

رازقی نصرآباد

hajiieh.razeghi@psri.ac.ir

 

 

کامران

ربیعی

k.rabiei@modares.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس

 

مریم

رحمانی

m.rahmani@ub.ac.ir

دانشگاه بیرجند

 

یاسر

رستگار

yaser.rastegar62@gmail.com

دانشگاه هرمزگان

 

محمدعلی

زکی

mazaki42@yahoo.com

دانشگاه امام صادق (ع)

 

خلیل الله

سردارنیا

kh_sardarnia@yahoo.com

دانشگاه شیراز

 

خدیجه

سفیری

kh.safiri@alzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/3542129/khadijeh-safiri/

علیرضا

سمیعی اصفهانی

alireza.samiee.esf@gmail.com

دانشگاه یاسوج

 

علی

شائمی برزکی

alishaemi@ase.ui.ac.ir

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1686405/ali-shaemi-barzoki/

مهری

شمس قهفرخی

m.shams@ltr.ui.ac.ir

دانشگاه اصفهان

 

سید امیر مسعود

شهرام نیا

m_shahramnia@yahoo.com

دانشگاه اصفهان

 

سعید

صادقی

sadeghi_sa@yahoo.com

 

 

صادق

صالحی

s.salehi@umz.ac.ir

دانشگاه مازندران

 

محمدرضا

طالبان

qtaleban@yahoo.com

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

 

زهرا

طاهری

z.taheri@soc.ikiu.ac.ir

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

رسول

عباسی تقی دیزج

rasoulabbasi@uma.ac.ir

دانشگاه محقق اردبیلی

 

حمید

عبداللهیان

habdolah@ut.ac.ir

دانشگاه تهران

 

امیر

عرفانی

amire@nipissingu.ca

دانشگاه نی پی سینگ کانادا

https://publons.com/researcher/3419765/amir-erfani/

عباس

عسکری ندوشن

aaskarin@yazd.ac.ir

دانشگاه یزد

 

محمد باقر

علیزاده اقدم

m.alizadeh@tabrizu.ac.ir

دانشگاه تبریز

 

احمد

غیاثوند

ah.ghyasvand@gmail.com

 

 

مریم

فاتحی زاده

fatehizade@gmail.com

دانشگاه اصفهان

 

نعمت اله

فاضلی

nfazeli@hotmail.com

ادانشگاه تربیت معلم

 

مهناز

فرهمند

farahmandm@yazd.ac.ir

دانشگاه یزد

 

مجید

فولادیان

m.fouladiyan@gmail.com

دانشگاه فردوسی مشهد

 

علی اصغر

فیروزجائیان

firozjayan@gmail.com

دانشگاه مازندران

 

علیرضا

قربانی

a_ghorbani@pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور

 

سیروس

قنبری

s.ghanbari@basu.ac.ir

دانشگاه بوعلی سینا

 

علی

قنبری

qanbari20@yahoo.com

دانشگاه اصفهان

 

سیروس

قنبری

s.ghanbari@basu.ac.ir

گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

افشار

کبیری

a.kabiri@urmia.ac.ir

دانشگاه ارومیه

 

محمد باقر

کجباف

m.b.kaj@edu.ui.ac.ir

دانشگاه اصفهان

 

مهدی

کرمانی

m-kermani@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

 

کمال

کوهی

k.koohi@tabrizu.ac.ir

دانشگاه تبریز

 

محمود

کیوان آرا

keyvanara@mng.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://publons.com/researcher/2002694/mahmoud-keyvanara/

فاطمه

گلابی

f.golabi@gmail.com

دانشگاه تبریز

 

محمد

گنجی

m.ganji@kashanu.ac.ir

دانشگاه کاشان

 

مهدی

مالمیر

m_malmir@sbu.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

 

زهرا

ماهر

zahra.maher92@gmail.com

دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

 

مجید

محمدشفیعی

m.shafiee@ase.ui.ac.ir

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/1537335/majid-mohammad-shafiee/

نریمان

محمدی

neriman.1984@gmail.com

دانشگاه اصفهان

 

نجات

محمدی فر

nmohammadifar@yahoo.com

دانشگاه میبید

 

رامین

مرادی

rmoradi@yu.ac.ir

دانشگاه یاسوج

 

ثریا

معمار

soraya.memar7@gmail.com

دانشگاه اصفهان

 

مهدی

معینی

mmoeini84@gmail.com

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

لیلا

مقتدایی

le.moghtadaie@gmail.com

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/2060844/leila-moghtadaie/

حسینعلی

مهرابی

mehrabihossein@yahoo.com

دانشگاه اصفهان

 

رزیتا

مویدفر

moayedfar.r@gmail.com

دانشگاه اصفهان

 

سید محمد

میرسندسی

mirsondosi@yahoo.com

دانشگاه امام حسین(ع)

 

اصغر

میرفردی

a.mirfardi@gmail.com

دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1822503/asghar-mirfardi/

محمد

نجارزاده

mnajjarzadeh@semnan.ac.ir

دانشگاه سمنان

 

مهدی

نصرت آبادی

nosrat.welfare@gmail.com

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

علی

نوروزی

alinooralivand@yahoo.com

 

 

نوروز

نیمروزی ناوخی

nimroozi58@gmail.com

دانشگاه گلستان

 

رضا

همتی

rhemati@gmail.com

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/3258684/reza-hemmati/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205753563

 

رحمان

ویسی

veisirahman@yahoo.com

دانشگاه کردستان