داوران سال 1401

سیروس

احمدی

دانشگاه یاسوج

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212541361

احمدرضا

اصغرپور ماسوله

دانشگاه فردوسی مشهد

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194573977

علیرضا

افشانی

دانشگاه یزد

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56850567800

حسین

افراسیابی

دانشگاه یزد

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56668688700

هادی

امیری

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25639930200

سید صمد

بهشتی

دانشگاه یاسوج

 

سجاد

بهمنی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مهربان

پارسامهر

دانشگاه یزد

 

مرضیه

پیراوی ونک

دانشگاه هنر اصفهان

 

هادی

تیموری

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35732586800

حیدر

جانعلی زاده چوب بستی

دانشگاه مازندران

 

وجیهه

جلائیان بخشنده

دانشگاه گلستان

 

عباس

حاتمی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56414585100

فتانه

حاجیلو

دانشگاه تبریز

 

آرش

حسن‌پور

دانشگاه اصفهان

 

محمدرضا

حسنی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

محمد

حیدری

دانشگاه اصفهان

 

آرمان

حیدری

دانشگاه یاسوج

 

محمد

حیدری

دانشگاه اصفهان

 

حمید

دهقانی

دانشگاه اصفهان

 

کامران

ربیعی

دانشگاه تربیت مدرس

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214080427

یاسر

رستگار

دانشگاه هرمزگان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200645416

محمدرضا

رضوانی

دانشگاه تهران

 

مهدی

ژیانپور

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

 

خدیجه

سفیری

دانشگاه الزهرا

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35867951000

اصغر

سلطانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

علیرضا

سمیعی اصفهانی

دانشگاه یاسوج

 

احمد

شاهیوندی

دانشگاه هنر اصفهان

 

مهری

شمس قهفرخی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57823569300

صادق

صالحی

دانشگاه مازندران

 

اعظم

صفرآبادی

دانشگاه شیراز

 

محمد

عباس زاده

دانشگاه تبریز

 

محمد باقر

علیزاده اقدم

دانشگاه تبریز

 

امیر

عرفانی

دانشگاه نی پی سینگ کانادا

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1952048

موسی

عنبری

دانشگاه  تهران

 

علی اصغر

فیروزجائیان

دانشگاه مازندران

 

وحید

قاسمی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58029420900

سیروس

قنبری

دانشگاه بوعلی سینا، همدان

 

مژده

کیانی

دانشگاه پیام نور

 

محمود

کیوان آرا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36188323300

محمد

گنجی

دانشگاه کاشان

 

مهدی

مالمیر

دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

زهرا

ماهر

دانشگاه اصفهان

 

معصومه

محترم

دانشگاه شیراز

 

مجید

محمدشفیعی

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1040136

نریمان

محمدی

دانشگاه اصفهان

 

حسین

محمودیان

دانشگاه تهران

 

مریم

مختاری

دانشگاه یاسوج

 

رضا

مختاری

دانشگاه اصفهان

 

رامین

مرادی

دانشگاه یاسوج

 

حسین

مسعودنیا

دانشگاه اصفهان

 

مهدی

معینی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

لیلا

مقتدایی

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/472995

امین

منصوری

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

اصغر

میرفردی

دانشگاه شیراز

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1214912

یعقوب

موسوی

دانشگاه الزهرا

 

رزیتا

مویدفر

دانشگاه اصفهان

 

علی

نوروزی

دانشگاه پیام نور

 

محمد رضا

نیستانی

دانشگاه اصفهان

 

هدایت

نیکخواه

دانشگاه هرمزگان

 

رضا

همتی

دانشگاه اصفهان

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205753563

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2074845